Motion till riksdagen
2014/15:2826
av Thomas Strand m.fl. (S)

Biståndsanslaget ska bekämpa fattigdom


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att slå vakt om det svenska enprocentsmålet och om att biståndsanslaget ska fokusera på fattigdomsbekämpning.

Motivering

Sverige ska ha ett generöst biståndsanslag. Vi socialdemokrater är stolta över att Sverige har ett mål om 1 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) i bistånd. Det gör oss till en stark röst i världen för frihet och rättvisa. Tillsammans med insatser inom andra politikområden skapar bistånd förutsättningar för utveckling.

Det är angeläget att biståndsanslaget fokuserar på fattigdomsbekämpning. Vi socialdemokrater kritiserade den förra borgerliga regeringen för att urholka biståndsanslagets fokusering på fattigdomsbekämpning. Exempelvis urholkades biståndet genom avräkningar från biståndsramen till skuldavskrivningar med rena luftsiffror. Det är oetiskt att avräkna skuldavskrivningar från biståndets resurser utöver det faktiska värdet på skulderna. Medel från biståndsanslaget har även använts för att delfinansiera svenska ambassader. Den moderatledda regeringen försökte även ändra en viktig princip för svensk biståndspolitik när det gäller förhållandet mellan biståndspengar och militära insatser. Som enda europeiska land drev den moderatledda regeringen i DAC frågan om att få använda biståndsmedel till sådana säkerhetsinsatser. Vi socialdemokrater accepterar inte att militära kostnader ska räknas som bistånd. Under fyra år betalades även den tidigare biståndsministern Gunilla Carlssons (M) lön med biståndspengar. Även hennes statssekreterares lön kom från biståndsanslaget. Totalt rörde det sig om över 20 miljoner kronor. Allt detta strider mot Sveriges biståndstradition och allmänhetens önskan om Sveriges ansvarstagande i en globaliserad och ojämlik värld. Sverige har råd med solidaritet!

En enig riksdag har antagit en politik för global utveckling. Det innebär att alla politikområden som påverkar kampen mot fattigdom måste fungera samstämmigt och styras av målet att minska fattigdomen.

Vi anser att riksdagen ska slå vakt om det svenska enprocentmålet och att biståndsanslaget ska fokusera på fattigdomsbekämpning.

.

Thomas Strand (S)

 

Christer Engelhardt (S)

Hillevi Larsson (S)

Johan Andersson (S)

Jörgen Hellman (S)

Lawen Redar (S)

Lena Emilsson (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Suzanne Svensson (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Lena Hallengren (S)