Motion till riksdagen
2014/15:2823
av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Yrkeshögskoleutbildning


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av fler platser i yrkeshögskoleutbildning.

Motivering

Reformen som startade med kvalificerad yrkesutbildning och som numera utvecklats till yrkeshögskoleutbildningar har som mål att tillgodose arbetslivets behov av kompetens. Vuxenutbildningen ska inte enbart ses som ett sätt att möta de utmaningar vi ställs inför idag utan också i ett framtidsperspektiv, vilket innebär en beredskap för kommande utmaningar i samhälls- och arbetslivet. Yrkeshögskola kompletterar övriga utbildningsformer och kan också bidra till tillväxtmöjligheter för regioner utanför storstäderna. Men antalet platser är för få och behöver bli fler för att ytterligare underlätta för människor att gå från arbetslöshet till arbete.

Sverige är en liten ekonomi i Europas utkant. Vår konkurrensfördel kommer aldrig att bygga på att vi är störst eller billigast. Grunden för vår konkurrenskraft måste istället vara en hög utbildningsnivå och en arbetskraft med hög kompetens.

Socialdemokraterna har höga ambitioner för Sverige. Sverige ska tillhöra de länder i världen som har högst andel i befolkningen med högre utbildning.

.

Suzanne Svensson (S)

 

Peter Jeppsson (S)

Magnus Manhammar (S)