Motion till riksdagen
2014/15:2814
av Linus Bylund m.fl. (SD)

Jämlik föräldraförsäkring


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda formerna för hur föräldraförsäkringen skulle kunna reformeras så att familjens sammanlagda disponibla inkomst under det att en förälder lyfter föräldrapenning blir densamma, oavsett vilken av föräldrarna som är hemma, samt om att beräkna kostnaderna för en sådan reform.

Motivering

Som sverigedemokrater är det för oss självklart att varje föräldrapar (i förekommande fall andra vårdnadshavare) själva ska äga bestämmanderätten över hur de vill fördela föräldraledigheten sinsemellan. Det är familjens behov, önskemål och unika situation som ska vara grunden för hur de formar sin vardag, inte ideologiskt betingade pekpinnar från klåfingriga politiker.

 

Tyvärr räcker det inte att slopa den så kallade jämställdhetsbonusen eller att avskaffa den direkta kvoteringen av aktuell försäkring i form av dagar låsta till respektive förälder. Detta eftersom nuvarande system bygger på att det är den hemmavarande förälderns inkomst som ligger till grund för ersättningens nivå (80 % av sjukpenninggrundande inkomst).

 

Följden av att systemet ser ut som det gör blir att det blir ekonomiskt fördelaktigt att den av föräldrarna som har lägst lön, oftast kvinnan, är den som tar ut flest föräldradagar. Det är ytterst problematiskt av en rad olika skäl.

 

Dels föreligger en uppenbar risk att det blir familjens ekonn som drabbar hela familjen och i förlängningen samhället. Vidare låser det ofta fast den förälder som tjänar minst, och följaktligen många gånger är i störst behov av arbetslivserfarenhet och lönekarriär, i ytterligare frånvaro från arbetsmarknaden. Med detta följer också att skillnaden mellan de båda föräldrarnas pensionsgrundande inkomster ytterligare ökar vilket riskerar att lämna en av föräldrarna med mycket låg pensionsnivå i händelse av skilsmässa eller separation.

 

Allt detta skulle lösas av ett system där familjens inkomst per månad inte påverkas av vilken av föräldrarna som är hemma. Det vill säga att ena förälderns lön tillsammans med föräldrapenningen blir lika mycket, oaktat vad familjen själv väljer.

 

Vi föreslår att man utreder formerna för hur föräldraförsäkringen skulle kunna reformeras så att familjens sammanlagda disponibla inkomst under det att en förälder lyfter föräldrapenning blir densamma, oavsett vilken av föräldrarna som är hemma, samt beräknar kostnaderna för en sådan reform.

 

.

Linus Bylund (SD)

 

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (SD)