Motion till riksdagen
2014/15:2787
av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Bevara lantraserna


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera insatserna för att rädda hotade svenska lantraser från utrotning.

Motivering

 

 

De svenska lantraserna har långa anor i Sverige och är en levande kulturbärare av vår historia. Dessutom har många lantraser unika egenskaper som är värda att bevara.

Lantrasföreningarna gör idag ett stort arbete med att bevara lantraserna genom att upprätthålla genbanker, rekrytering och information. I genbanken utvecklas och bevaras rasens mest ursprungliga och oförändrade del.

 
Lantrasdjuren i genbanken bevaras med stor variation, utan tillåten inkorsning. Inga ensidiga avelsmål i förädlingssyfte för speciella produktionsegenskaper eller standardiserat utseende får förekomma inom bevarandearbetet. Krav ställs vid avelsurval på inre egenskaper som klimatisk härdighet, motståndskraft mot sjukdomar, föräldraegenskaper, lynne och rimlig produktivitet.

 
Idén till att skapa genbanker för lantraserna kommer från fil.dr. Håkan Hallander. Han ansåg att en gammal lantras måste bevaras inom en genbank. I Nationalencyklopedin skrev han: ”I den mån man medvetet förändrar en lantras måste alltid en så långt som möjligt oförändrad baspopulation behållas”.

Dessa djur betydde oerhört mycket för folket förr i tiden. Likaväl som man bevarar gamla hus och ting från förr, lika viktigt är det att bevara det som fortfarande finns kvar i levande form.
Sverigedemokraterna vill därför intensifiera insatserna för att rädda och skydda de utrotningshotade svenska lantraserna.

.

Anders Forsberg (SD)

 

Martin Kinnunen (SD)

Runar Filper (SD)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Aron Emilsson (SD)