Motion till riksdagen
2014/15:2777
av Helena Lindahl och Daniel Bäckström (C)

Effektivare förvaltning av statens skogsinnehav


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att slå ihop Sveaskog och Statens Fastighetsverk i syfte att åstadkomma en effektivare förvaltning av statens skogsinnehav.

Motivering

Sveaskog ägs av svenska staten och har som uppdrag att bedriva verksamhet på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning. Företaget ska vara en oberoende aktör med kärnverksamhet inom skogsbruk, utan egna stora intressen som slutanvändare av skogsråvara. Sveaskog är idag Sveriges största skogsägare med 14 procent av den produktiva skogsmarksarealen.

Därtill förvaltar staten stora markinnehav genom Statens Fastighetsverk (SFV). SFV förvaltar 6 400 000 hektar mark, av detta är knappt 750 000 hektar skogsmark. Inom SFV finns även stora områden som är undantagna från skogsbruk av naturvårdshänsyn. Mer än 450 000 hektar är formellt skyddat genom naturreservat. Utöver det är cirka 40 000 hektar undantaget från skogsbruk på frivillig väg. Enligt SFV är 2/3 av skogsmarken hos SFV undantagen från skogsbruk.

En sammanslagning av Sveaskogs och Statens Fastighetsverks skogsinnehav skulle innebära en effektivare förvaltning av statens skogsinnehav.  Administrationskostnader och overheadkostnader skulle minska. En sammanslagning skulle även underlätta och effektivisera samrådsförfaranden för samebyarna.

Ägardirektiven bör förtydligas. Enligt ett beslut i riksdagen 1999 ska Sveaskog inte vara ägare till industrier.  Trots riksdagsbeslutet för 15 år sedan är Sveaskog fortfarande delägare i Sveriges största sågverksföretag.

Huvuduppgiften för det nya förvaltningsbolaget av statens skogar bör vara att förvalta mark- och skogsområden på ett för staten ekonomiskt och effektivt sätt, verka för att leva upp till de skogspolitiska målen för produktion och miljö, samt verka för att miljökvalitetsmålen uppnås, utan egna stora intressen som slutanvändare av skogsråvara. Därför bör riksdagen besluta om att överföra markinnehavet från Statens Fastighetsverk till Sveaskog i syfte att åstadkomma en effektivare förvaltning av statens skogsinnehav.

.

Helena Lindahl (C)

Daniel Bäckström (C)