Motion till riksdagen
2014/15:2770
av Lotta Olsson (M)

Se över brandlarmen


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten till att utreda problemet med att ljud inte når alla vid brandlarm ses över och åtgärdas.

Motivering

Brandlarm är en bra livförsäkring för de flesta. Ljudet av larmet gör att de flesta uppmärksammar faran och kan sätta sig i säkerhet om en brand skulle uppkomma. Om man hör är dagens brandlarm bra och funktionella. För den som inte har hörsel är det däremot inte tillräckligt med enbart ljudlarm.

Ett ljudlarm innebär att personer med starkt nedsatt hörsel eller med en dövhet inte kan sätta sig i säkerhet eftersom de inte blir varnade. Därför behöver funktionen på brandlarm ses över. Brandlarmen behöver på något sätt vara utrustade med annan varningsfunktion än enbart ljud. Larm med både ljud och ljus kan vara en lösning.

Oavsett hur lösningen ser ut behöver problemet med att ljud inte når alla vid brandlarm ses över och åtgärdas. Brandlarmet är en viktig livförsäkring och ska så vara för alla.

.

Lotta Olsson (M)