Motion till riksdagen
2014/15:2765
av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Torv som förnybar energi


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda att klassa torv som förnybar energi.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en ökad brytning av torv.

Motivering

Sverigedemokraterna vill göra en grundlig utredning för att klassa torv som förnybar energi utifrån ett miljö- och sysselsättningsperspektiv. Torvland, i en eller annan form, anses utgöra 25 procent av Sveriges landyta men utvinning bedrivs idag på enbart 1 procent av den ytan. Om miljöaspekterna är negligerbara i förhållande till de sysselsättningsskapande effekterna bör sedan SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) uppdras att inventera torvmarkerna för att utröna var samt i vilken utsträckning som brytning är lämplig.

 

Enligt Svenska Bioenergiföreningen är torv ett inhemskt långsamt förnybart bränsle. Skulle vi kunna reducera import och användning av andra bränseln genom torveldning vore det eftersträvansvärt då torvskörd och eldning inte nämnvärt gör någon större skada på miljön. Kan torven dessutom skapa arbetstillfällen på de platser där torvbrytning är möjlig, då skulle det kunna utgöra en viktig sysselsättningsfaktor på landsbygden. Sverigedemokraterna vill därför utreda möjligheterna för att öka brytningen av torv.

 

.

Anders Forsberg (SD)

 

Martin Kinnunen (SD)

Runar Filper (SD)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Aron Emilsson (SD)