Motion till riksdagen
2014/15:2762
av Fredrik Eriksson (SD)

Förverkliga ”Den skandinaviska 8-miljonersstaden”


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att projektet ”Den skandinaviska 8-miljonerstaden” bör genomföras alternativt att motsvarande likvärdiga åtgärder vidtas.

Motivering

I april i år presenterades slutrapporten från EU-projektet ”Den skandinaviska 8-miljonersstaden”, vilket under tre år haft uppdraget att utreda om det är möjligt att via moderniseringar och utbyggnad av järnvägsinfrastrukturen binda samman sträckan Oslo–Göteborg–Köpenhamn till en sammanhängande funktionell arbetsmarknadsregion. Samtliga berörda parter förefaller på det stora hela vara överens om fördelarna med ett förverkligande av denna vision, men därefter verkar tyvärr inte så mycket mer ha hänt.

 

Projektets analyser visar att det är möjligt att skapa ett nytt skandinaviskt transportsystem och att det behövs en gemensam, gränsöverskridande plan för järnvägsinvesteringarna i Skandinavien. Det som krävs är politiskt samarbete och gemensamma investeringar. Emedan flera nationella projekt, såsom exempelvis Västkustbanan för svenskt vidkommande, är lovvärda steg i rätt riktning så torde den naturliga fortsättningen bli att upprätta gränsöverskridande avtal mellan Sverige, Norge och Danmark om en gemensam utbyggnad av det skandinaviska järnvägsnätet. Norge och i viss mån även Danmark har redan börjat planera och avsätta resurser för att kunna ta vid och fortsätta arbetet där projektet lämnar av. Sålunda återstår nu att också Sverige visar prov på samma handlingskraft, inledningsvis genom att utreda och arbeta fram erforderliga och adekvata beslutsunderlag för den fortsatta processen.

 

Projektet är i sig inte enbart av stor betydelse för Västsveriges möjligheter att såväl attrahera kompetens som konkurrera på en större global marknad utan avlastar och effektiviserar också befintlig infrastruktur. I förlängningen finns även goda möjligheter att ansluta till Fehrmarn Bält-förbindelsen söderut till Hamburg, varvid visionen om
8-miljonersstaden kan sikta ännu högre mot att bli en 12-miljonersstad.

 

På sikt bör förstås också utbyggnaden om möjligt synkroniseras med övriga föreliggande förslag om höghastighetståg Stockholm–Oslo respektive Stockholm–Malmö/Köpenhamn via Jönköping samt därtill anslutande sträcka Göteborg–Jönköping, varvid även Götalandsbanans syfte och mål om en höghastighetsförbindelse mellan Stockholm och Göteborg kan förverkligas.

.

Fredrik Eriksson (SD)