Motion till riksdagen
2014/15:2756
av Elin Lundgren m.fl. (S)

En långsiktlig strategi för myggbekämpning


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en långsiktig strategi för myggbekämpning.

Motivering

Nedre Dalälven har i decennier brottats med stora myggproblem men dessvärre sprids problematiken med översvämningsmygg i landet. Bland annat i Värmland och i områden kring Södertälje. Översvämningsmyggorna är under perioder så många att boende och besökare i området inte kan vistas utomhus. Situationen är omöjlig att föreställa sig för den som inte har upplevt den. Både vuxna och barn får allergiska reaktioner, tamdjuren lider oerhört och får hållas inomhus. Att utnyttja trädgården och vara i solen är under perioder en omöjlighet.

År 2000 besökte dåvarande miljöministern Kjell Larsson området kring Nedre Dalälven. Det resulterade i projektet Biologisk Myggkontroll som finansierades med statliga och kommunala medel. År 2003 genomfördes en utvärdering av projektet, vilket fick till följd att det under efterföljande år utgick statligt stöd till myggbekämpning med 4 miljoner årligen. Nu är vi i en situation där de drabbade områdena varje år får hoppas på en lösning. Det är inte hållbart.

Den biologiska bekämpningen med BTI är inte en långsiktig lösning eftersom den inte ger en påverkan på myggförekomsten från ett år till ett annat. Det är vidare inte klarlagt vilka exempelvis ekologiska effekter sådan bekämpning har.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har i regleringsbrevet för 2013 fått i uppdrag att lämna förslag på ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar på problemen med massförekomst av översvämningsmyggor. Länsstyrelsen redovisade sitt uppdrag i november 2013. I sin redovisning av uppdraget framför länsstyrelsen att problem med massförekomst av översvämningsmyggor kan hanteras på lång sikt med minskad risk för negativa effekter på miljön genom en kombination av förebyggande åtgärder och kompletterande bekämpning. Enligt länsstyrelsen är ingen åtgärd ensam en effektiv lösning på lång sikt. De förbyggande åtgärderna är hävd (slåtter och bete) samt en förändrad reglering av älven som minskar översvämningar på de myggproducerande områdena sommartid.

Förslagen bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Vi vill understryka vikten av en långsiktig strategi för den framtida myggbekämpningen för berörda områden.

.

Elin Lundgren (S)

 

Agneta Gille (S)

Anna Wallén (S)

Berit Högman (S)

Gunilla Svantorp (S)

Hans Unander (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Lars Eriksson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Mikael Dahlqvist (S)

Olle Thorell (S)

Patrik Engström (S)

Patrik Lundqvist (S)

Pia Nilsson (S)

Pyry Niemi (S)

Raimo Pärssinen (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Sanne Eriksson (S)

Åsa Lindestam (S)