Motion till riksdagen
2014/15:2745
av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Fredsprocessen i Mellanöstern


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte betrakta en statsledning i Palestina där Hamas ingår som legitim.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om principerna för en tvåstatslösning.
  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ställa krav på Palestinska myndigheten och Palestinas befrielseorganisation (PLO).
  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om villkoren för bistånd till Palestinska myndigheten.

Motivering

I den mångåriga konflikten i Israel–Palestina är vår viktigaste målsättning en varaktig fred där båda parter kan leva i fred och säkerhet. Det hastiga erkännande som statsminister Löfven och utrikesminister Wallström nu pressat fram, tillsammans med Miljöpartiet, är ett beslut Sverigedemokraterna inte ställer sig bakom. Beslutet var förhastat, det kommer inte att skapa bra förutsättningar för fred och det kan inte ses som representativt för Sverige då regeringen inte hade en riksdagsmajoritet bakom sig. Tvärtemot anser vi att Sverige endast bör fatta sådana symboliskt viktiga ställningstaganden om det finns ett brett, blocköverskridande stöd som kan garantera en långsiktig, svensk linje i frågan. Vi vill därför för det första att regeringen Löfven återkallar sitt erkännande av Palestina och förklarar deklarationen som ett misstag som saknade parlamentarisk förankring.

Dessutom ser vi att beslutet saknar folkrättslig grund. Ett grundläggande krav för att erkänna en stat enligt folkrätten är att de styrande kontrollerar sitt territorium. Även om de två tidigare fienderna Fatah och Hamas nu ingått ett avtal ser vi inga tecken på att detta kommer att leda till en långsiktigt fungerande regering, att Hamas kommer släppa kontrollen över Gaza eller att de kommer att kunna styra en stat i enlighet med demokratiska principer och respekt för mänskliga rättigheter. Dessutom ser vi det som orimligt att Israel ska behöva acceptera Hamas som trovärdig och legitim förhandlingspartner. Hamas är en terrororganisation och har länge varit tydliga med att de vill förinta staten Israel och döda alla judar. Sedan 2005 har de beskjutit Israel med över 11 000 raketer.

Ett erkännande av Palestina med Hamas i en samlingsregering har därför varit uteslutet för Sverigedemokraterna då vi inte kan betrakta en regering med Hamas som legitim. Sveriges regering borde åtminstone i sitt erkännande tydligt ha tagit avstånd från Hamas och tydligt ha deklarerat att Hamas inte kan ses som en legitim part i en samlingsregering. Sverige måste ta avstånd från all form av terrorism. Att statsminister Löfven i sin regeringsförklaring kritiserar IS för dess terror i Irak och samtidigt erkänt ett område som delvis styrs av en terrororganisation speglar dubbelmoral. Det är motsägelsefullt att vilja stå för fred i Israel–Palestina och samtidigt vill erkänna ett Palestina, där förutsättningarna för en relation till Israel som präglas av fred och erkännande är så gott som obefintliga. Därför menar vi att regeringen i Sverige tydligt bör deklarera att den inte kan betrakta en statsledning där Hamas ingår som legitim.

Sverigedemokraternas viktigaste målsättning är att skapa en varaktig fred för båda parter. För att en sådan lösning alls ska vara möjlig att uppnå så krävs förhandlingar där både palestinier och israeler tvingas till uppoffringar och avstår från provocerande handlingar. De palestinska grupperna måste vara beredda att erkänna Israel som en judisk stat, upphöra med terrorism och ta avstånd från antisemitism, medan Israel måste förhindra sammandrabbningar mellan bosättare och palestinier på Västbanken. Samtidigt måste omvärlden ge parterna utrymme att komma fram till varaktiga lösningar. Målsättningen för alla måste vara en långsiktig fredslösning, inte att vinna kortsiktiga politiska poäng genom att erkänna en stat som delvis styrs av en terrororganisation.

 

Palestinska myndigheten

Vårt förtroende för Fatah, PLO och Palestinska myndigheten är också lågt. De har inte visat bättring, utan avlönar terrorister, uppmanar till terrorhandlingar och bidrar till att sprida antisemitisk propaganda. Utrikesminister Wallström har deklarerat att regeringen tänker ställa krav efter ett erkännande. Vi menar att regeringen i sådant fall bör inta en mer realistisk inställning till PLO och Palestinska myndigheten än nu och kritisera de uppenbara brister som finns samt ställa mycket tydliga krav. Sådana krav bör också uppfyllas innan något bistånd över huvud taget kan bli aktuell till Palestinska myndigheten.

Sådana grundläggande krav måste vara att Palestinska myndigheten upphör med alla belöningar för och hyllningar av terrorism, uppmaningar till terrordåd, samt tar tydligt avstånd från antisemitism och visar prov på vilja att styra i enlighet med demokratiska principer och mänskliga rättigheter samt i fredlig relation med Israel.

Vidare stödjer Sverigedemokraterna inte den utlovade höjningen av bistånd till Palestinska myndigheten, utan föreslår istället en avveckling av biståndsmedlen så länge myndigheten inte lever upp till ovan nämnda krav.

 

 

 

.

Julia Kronlid (SD)

 

Björn Söder (SD)

Johnny Skalin (SD)

Pavel Gamov (SD)

Jeff Ahl (SD)

Johan Nissinen (SD)

Kent Ekeroth (SD)