Motion till riksdagen
2014/15:2743
av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Västsahara


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra beslutet om att erkänna Västsahara med anledning av riksdagens betänkande 2012/13:UU8.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att den utlovade folkomröstningen i Västsahara genomförs.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka biståndet till de västsahariska flyktinglägren.

Motivering

Sveriges riksdags beslut, av den 5 december 2012, om att Sverige snarast bör erkänna den saharisk-arabiska republiken i Västsahara och att även verka för detta inom EU, bör snarast fullföljas.  Det är anmärkningsvärt att den tidigare alliansregeringen, trots riksdagens tydligt uttalade vilja i frågan, inte agerade för att genomföra beslutet. Sveriges regering bör enligt vår mening respektera den demokratiska processen och förhålla sig till riksdagens majoritetsförhållanden.

Eftersom det ovannämnda beslutet fattades av en rödgrön majoritet stödd av Sverigedemokraterna, och eftersom att det nu är de rödgröna som innehar regeringsställning, borde det emellertid inte längre finnas något hinder kvar för ett erkännande. Sverigedemokraterna ser därför förväntansfullt fram emot att regeringen visar handlingskraft i denna fråga som det faktiskt finns majoritetsstöd för till skillnad från det omdömeslösa erkännandet av Palestina tidigare i höst.

Vi vill betona att den bästa vägen mot självständighet för Västsahara visserligen är att fredsförhandlingarna genomförs och folkomröstningen kommer till stånd så att västsaharierna själva får avgöra sin framtid. Marocko visar enligt oss dock inga tecken att vilja samarbeta med västsaharierna, deras exilregering, eller att bidra till en folkomröstning. Tvärtom sköter man den humanitära situationen i området mycket dåligt. Det är därför enligt oss viktigt att Sverige och EU sätter ökad press på Marocko för att landet inte ska fortsätta att förhala och försvåra för en framtida folkomröstning. Situationen i flyktinglägren är dessutom så pass allvarlig, och västsaharierna har väntat på en folkomröstning om självständighet i så många år nu, att man rentav kan tala om att det uppstått en desperation. Vi menar därför att det inte längre finns någon annan utväg än att sätta ytterligare press på Marocko genom att Sverige och andra länder redan nu erkänner Västsahara som suverän stat. Det finns samtidigt en exilregering i Västsahara, ett fungerande styre över det område som inte är ockuperat och de har under mycket lång tid kämpat för sin självständighet utan att ta till vapen.

Sverige bör av samma skäl även verka för att erkännande, eller en folkomröstning, inom ramen för EU. Europeiska unionen kan exempelvis sätta press på Marocko genom att omförhandla fiskeavtal med Marocko samt ställa krav på att landet upphör med sina folkrättsliga brott gentemot västsaharierna.

Slutligen är den humanitära situationen för de tusentals västsahariska flyktingar som befinner sig i flyktingläger i Algeriet som sagt även mycket svår. Sverigedemokraterna har därför länge förespråkat ökade medel till UNHCR och humanitärt arbete för att tillgodose de stora behov som finns i de många flyktinglägren. Därför är det också vår mening att regeringen bör utöka det humanitära biståndet till just de västsahariska flyktinglägren i Algeriet.

.

Julia Kronlid (SD)

 

Björn Söder (SD)

Jeff Ahl (SD)

Johnny Skalin (SD)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)