Motion till riksdagen
2014/15:2737
av Solveig Zander och Ola Johansson (C)

Byggande av fler bostäder i Uppsala län


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utse Uppsala län till ett ”frilän” för utveckling av en enklare byggprocess.

Motivering

Det behöver byggas fler bostäder i Uppsala län, konstaterade Länsstyrelsen i sin rapport Analys av bostadsmarknad (Länsstyrelsen i Uppsala län, 2013), men det finns hinder för det.

 

Av RUT, riksdagens utredningstjänst Dnr 2014:291, visar tabellen nedan antalet bygglov registrerade i Post- och inrikes tidningar mellan den 1 januari 2012 och den 31 december 2012 för riket, Uppsala län samt per kommun i länet. Snittet under hela 2012 var, för hela Uppsala län, 8 bygglov per 1 000 invånare. Det är något lägre än rikssnittet, 8,6. I länets kommuner varierade antalet bygglov mellan 6,3 (Uppsala) och 19,1 (Östhammar) bygglov per 1 000 invånare.

 

Bygglov registrerade i Post- och inrikes tidningar mellan den 1 januari 2012 och den 31 december 2012.

 

Antal bygglov 2012

Befolkning 2012

Antal bygglov 2012 per 1 000 invånare

Total riket

82 053

9 555 893

8,6

Uppsala län

2 747

341 977

8,0

Enköping

345

40 349

8,6   

Heby

85

13 364

6,4   

Håbo

130

19 883

6,5   

Knivsta

215

15 279

14,1   

Tierp

207

20 156

10,3   

Uppsala

1 273

202 625

6,3   

Älvkarleby

85

9 059

9,4   

Östhammar

407

21 262

19,1   

Källa: Post- och inrikes tidningar.

 

Givetvis har antalet förändrats något men det finns skäl att förbättra situationen. I Länsstyrelsens rapport framgick att det vanligaste hindret, enligt kommunerna, är höga produktionskostnader samt svårigheter att få långivare.

 

Huvudsakliga hinder för bostadsbyggande just nu.

Hinder för bostadsbyggande

Antal kommuner

Högre utbyggnadstakt än den förväntade är önskvärd

7

 

 

Svårigheter för byggherrar att få långivare/hårda lånevillkor

4

Höga produktionskostnader

7

Svag inkomstutveckling för hushållen

1

Brist på byggarbetskraft

1

 

 

Konflikt med andra allmänna intressen enligt PBL

2

Överklagande av detaljplaner

2

 

 

Osäkerhet om framtida infrastruktursatsningar

1

Bullerproblem

1

 

 

Vikande befolkningsunderlag

0

Kommunen strävar för närvarande inte efter att öka befolkningen

0

Annan orsak

4

Källa: Länsstyrelsen i Uppsala län (2013), Analys av bostadsmarknaden.

 

För att råda bot på problemen med höga byggkostnader som alla länets kommuner utom en redovisar måste man göra något åt detta. Staten bör utse Uppsala län till ett ”fri”-län – d v s ett testområde för enklare och smartare lösningar vid byggprocessen. Syftet är självklart att helt enkelt förenkla byggprocesserna i kommunerna vilket skulle ge kortare planeringsprocesser. Tiden mellan idé till inflyttning skulle kunna halveras. Det blir definitivt en billigare och effektivare bostadsproduktion.

 

Uppsala län med sin geografiska närhet till Mälardalens hela arbetsmarknad skulle med lätthet kunna avlasta den överhettade bostadsmarknaden i bl a Storstockholmsområdet. Vi är övertygade om att Uppsala län genom möjligheter att få ett ”frilänsuppdrag” skulle kunna testa nya vägar i byggprocessen. Detta till nytta för hela landet då det behövs nya variationer för att forma nya smarta lösningar både i tätorterna och på landsbygden.

.

Solveig Zander (C)

Ola Johansson (C)