Motion till riksdagen
2014/15:2672
av Runar Filper m.fl. (SD)

Landsbygdens kulturarv


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur ett restaureringsstöd för insatser i odlingslandskapet kan utformas och återinföras.

Motivering

Många förknippar Sverige med rödmålade stugor och ladugårdar, som man målande beskriver när man stolt berättar om hur landskapet och dess bebyggelse ser ut. Den landskapsbilden kanske är borta om femtio eller hundra år, när alla dessa landsbygdens ladugårdar och lador förfallit, rivits eller ändrat utseende och färg. Den faluröda färgen och rödmyllan gjorde sitt intåg på svensk landsbygd och finsk kustbygd under 1800-talets början, då husen på landsbygden började panelas och rödfärgas. Alltsedan dess har det svenska kulturlandskapet successivt alltmer präglats av rödmålade gårdar som blivit en del av det svenska kulturarvet. Detta menar vi är något värdefullt. Utan dem vore nyanserna och skönheten inte lika bländande i det svenska kultur- och odlingslandskapet.

Restaureringsstöd för insatser i odlingslandskapet.

Marker som växer igen och byggnader som förfaller kan restaureras och vårdas långsiktigt. Betesdjur kan släppas på marker där de gör mest natur- och kulturvårdsnytta. Artrika vägkanter och slåtterängar gynnas av slåtter och skörd. I ett öppet och aktivt brukat landskap med välbevarade lador, betande djur och synliga vattenspeglar trivs såväl vilda djur och växter som människor och deras boskap.

Genom ”Utvald miljö i Landsbygdsprogrammet 2007–2013 fanns denna möjlighet till ersättning för restaurering av kultur- och landskapsvårdande objekt.
Inom åtgärden Utvald miljö kunde man bland annat söka ersättning för att restaurera naturbetesmarker, slåtterängar, våtmarker, äldre byggnader, stenmurar, alléer och andra kulturmiljöer i odlingslandskapet. Ersättning gavs till upprustning av lantbrukets äldre ekonomibyggnader som inte längre används i traditionell mening, så kallade överloppsbyggnader. Hit räknas till exempel bodar, sommarladugårdar, lador, smedjor, bastur, logar, rior, jordkällare, slåtterstugor och vissa bagarstugor. Flera av dessa byggnader blir alltmer sällsynta i landskapet på grund av bristande underhåll.
Även stenmurar, alléer eller gärdsgårdar kan få restaureringsstöd, liksom vissa andra helhetsmiljöer i odlingslandskapet. Restaureringsobjekt i publika lägen prioriterades, likaså öppna hävdade odlingslandskap och välbevarade kulturmiljöer, till exempel riksintressen för kulturmiljön.
I det nya Landsbygdsprogrammet 2014–2020 finns en miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar när man restaurerar marker som tidigare har varit betesmarker och slåtterängar. Dessutom kan ersättning erhållas för att återskapa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet.

Sverigedemokraterna vill därför utreda hur ett restaureringsstöd för insatser i odlingslandskapet kan utformas och återinföras.


 

.

Runar Filper (SD)

 

Anders Forsberg (SD)

Martin Kinnunen (SD)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Aron Emilsson (SD)