Motion till riksdagen
2014/15:2652
av Pia Nilsson m.fl. (S)

Ledighet vid förtroendeuppdrag för studerande


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen om ledighet för förtroendeuppdrag.

Motivering

I kommunallagen 4:11 garanteras personer med förtroendeuppdrag ledighet från arbete i den mån som behövs för att kunna fullgöra sina uppdrag. Rätten till ledighet innefattar möten i kommunala organ, andra möten som är nödvändiga för uppdragen, resor till och från mötena och nödvändig dygnsvila omedelbart före eller efter möten.

Detta skydd i lagen är till för att garantera att allmänheten ska kunna engagera sig politiskt. Man vill ha en så bred representation som möjligt i de politiska organen eftersom demokratin främjas då de förtroendevalda speglar befolkningen i stort.

Personer, vars huvudsakliga sysselsättning är att arbeta, har alltså en laglig rätt att delta i de möten som ingår i deras uppdrag. Äldre personer som hunnit gå i pension förfogar själva över sin tid, och politiskt engagemang ter sig därför inte allt för svårt att genomföra.

Studenter däremot saknar motsvarande skydd i lagen för ledighet för förtroendeuppdrag. Detta är bekymmersamt då det oftast är yngre personer som studerar, och studenter är en stor och viktig grupp i arbetet med att forma vårt samhällsbygge.

Det enda som står att finna om studerandes rätt till ledighet finns i högskoleförordningen (1993:100), där det anges i 7 kap. 20 § att en högskola får medge att den som är antagen till grundläggande högskoleutbildning vid högskolan får fortsätta sina studier efter studieuppehåll.

 

Om en högskola inte anser att ett förtroendeuppdrag är en särskild omständighet för att få studieuppehåll måste studenten acceptera det. Situationen är ännu värre på privata högskolor och gymnasieskolor samt annan högre utbildning som inte omfattas av nämnda bestämmelser. Där gäller skolans egna regler, vilka kan se ut hur som helst.

Studier är kanske viktigare än någonsin i dagens samhälle och intentionen med motionen är inte att politiska uppdrag ska ses som en ursäkt att sätta studierna åt sidan. Syftet är i stället att studenter har rätt att vara frånvarande från undervisning som ses som obligatorisk av gymnasiet/universitet och komplettera det som missas vid annat tillfälle eller på annat vis.

Vi vet också att det är fler äldre än yngre som engagerar sig politiskt, och då det finns en vilja att alla åldersgrupper ska finnas representerade bör vi i möjligaste mån undanröja påtagliga hinder som föreligger för samhällsengagemang.

.

Pia Nilsson (S)

 

Lars Eriksson (S)

Anna Wallén (S)

Olle Thorell (S)