Motion till riksdagen
2014/15:2651
av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (S)

En inkluderande arbetsplats


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sexuell läggning som diskrimineringsgrund.

Motivering

År 2008 upptogs den nya diskrimineringslagen i svensk lagstiftning. Lagen syftade till att ytterligare stärka likabehandlingen och motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Arbetsgivarna är idag skyldiga att tillsammans med arbetstagarna arbeta med aktiva åtgärder för att lika möjligheter och rättigheter ska uppnås på arbetsplatsen. Dessvärre har man inte ålagt arbetsgivarna och arbetstagarna att arbeta med aktiva åtgärder gällande diskrimineringsgrunden sexuell läggning, inte heller i det målinriktade arbetet eller i kapitlet som hanterar frågan om arbetsförhållanden.

Arbetsplatsen är viktig för varje arbetande människas liv. Man spenderar mycket tid på arbetsplatsen och bland sina kolleger. Att inte mötas med respekt på arbetsplatsen inverkar negativt på både arbetaren och arbetet, i samma anda så påverkas en hbt-person negativt om hon eller han känner att man inte kan vara öppen med sin sexuella läggning på arbetsplatsen. Man isoleras från konversationer under fikarasterna och känner att man måste tänka sig för innan man talar eller kanske inte medverkar vid julbord och liknande för att man inte känner sig bekväm med att ta med sin partner då man inte vet hur reaktionerna kommer bli.

De främsta argumenten för att inte arbeta med frågor om sexuell läggning i arbetslivet är att det är svårt att få mått på hur många som är hbt-personer eller att inga personer som identifierar sig så finns på arbetsplatsen. Oavsett om så är fallet så behöver arbetsplatsen arbeta aktivt för att försäkra sig om att det i framtiden finns kunskap inom företaget om hbt-personer, att man därmed aktivt motarbetar fördomar. Detta leder i fortsättningen till att fler kommer våga vara öppna på arbetsplatsen men även att fler kommer söka sig till arbetsplatser som identifierar sig som hbt-personer.

Sverige har länge varit ett tolerant land och gått i bräschen för hbt-rättigheter men inte förrän vi har inkluderat arbetsplatsen i detta arbete kan vi säga oss ha nått en bit på vägen.

.

Mattias Jonsson (S)

Gunilla Carlsson (S)