Motion till riksdagen
2014/15:2645
av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)

Utgiftsområde 8 Migration


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en statlig offentlig utredning ska tillsättas senast den 31 mars 2015 med uppdrag att lämna förslag på hur ett hållbart och flexibelt system för mottagande av asylsökande och nyanlända som främjar en snabb etablering på arbetsmarknaden för den som beviljats uppehållstillstånd kan säkerställas. Utredningen ska även se över bosättningen under tiden före uppehållstillstånd liksom de nyanländas bosättning.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att planeringsförutsättningarna för kommunerna att ta emot asylsökande behöver förbättras och att regeringen senast den 1 juni 2015 bör återkomma med förslag på förändringar i enlighet med vad som anges i motionen.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pröva åtgärder för att få en jämnare mottagning av nyanlända bland landets kommuner samtidigt som anknytningen till arbetsmarknaden värnas. I detta måste fler kommuner ta sitt ansvar.
  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att systemet för statlig ersättning till kommunerna för asylsökande respektive mottagande av nyanlända behöver ses över och förenklas för att öka systemets effektivitet och transparens.
  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Migrationsverket ska ges möjlighet att driva anläggningsboende i egen regi.
  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla arbetet med att attrahera utländsk kompetens genom att förkorta handläggningstiden för att anställa utländsk arbetskraft.

 

Inledning

Motionen innehåller inga förslag till anslagsförändringar jämfört med regeringens förslag. Det finns en bred samsyn om att öppenheten mot vår omvärld berikar Sverige. Alliansens och Miljöpartiets överenskommelse om migrationspolitiken har inneburit steg mot en ökad rörlighet och en ökad öppenhet mot omvärlden. Överenskommelsen har skapat fler vägar in i Sverige och underlättat rekryteringen för företag. Arbetskraftsinvandring leder till att ännu fler nya jobb kan skapas i Sverige. Arbetsgivare har nu hela världen som rekryteringsområde.

 

Sverige ska fortsatt ta ansvar för att hjälpa människor som söker skydd. Möjligheten att söka asyl ska finnas för alla och bedömningen av skyddsskälen ska vara generös och rättvis. Asylprocessen ska vara fristående från politisk styrning, rättssäker och avslutas med ett beslut som endera ger individen rätt att uppehålla sig i landet, eller som ger individen ett avslag på sin ansökan. För att ett rättssäkert asylsystem ska vara väl fungerande är det viktigt med ett tydligt avslut. De som beviljas uppehållstillstånd ska så snabbt som möjligt kunna påbörja etableringsprocessen i Sverige medan de som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut som vunnit laga kraft är skyldiga att lämna landet.

 

Migration

Utvecklingen i vår omvärld kräver ett stort åtagande och kraftsamlande också av oss. Sverige är och ska vara en humanitär stormakt som erbjuder människor på flykt en fristad från våld och förföljelser. Detta är inget nytt. Sverige har varit en fristad för människor som flytt, t.ex. under kriget på Balkan, och de är idag en del av samhället och arbetar och bidrar till vår gemensamma välfärd. På samma sätt har de som kommer till Sverige idag kunskaper och erfarenheter som är värdefulla för oss.

 

Vi är förberedda för att kunna ge de människor som kommer idag samma möjlighet att bidra med arbete och nyföretagande. Långsiktigt stärker detta Sverige. Under de kommande åren kommer det behövas resurstillskott med anledning av det ökade flyktingmottagandet. Resursbehovet uppstår först i själva mottagandet, dvs. huvudsakligen för Migrationsverket. Därefter behövs resurser för etableringen ute i kommunerna och till Arbetsförmedlingen.

 

Stora delar av resurstillskotten sker genom den schablonersättning som betalas till kommuner som tar emot personer som beviljats uppehållstillstånd och den etableringsersättning som betalas till den enskilde. Alliansen satsar dessutom på ytterligare integrationsinsatser.

 

Alliansen vill säkerställa att staten tar sitt ekonomiska ansvar för det ökade flyktingmottagandet. Berörda myndigheter måste tillföras resurser. Redan i år behövs tillskott och dessa kan komma att behöva stärkas ytterligare efter hand. Alliansens etableringsreform har underlättat invandrares etablering på arbetsmarknaden.

 

Betydande insatser har gjorts för att förbättra och snabba på asylprövningsprocessen. Mer måste dock göras för att på olika sätt effektivisera processen ytterligare och för att förkorta den tid det tar för den enskilde att etablera sig på arbetsmarknaden. Många personer med beviljade uppehållstillstånd blir idag kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden då det saknas platser för kommunplacering, vilket fördröjer etableringen i samhället. Detta är negativt för den enskilde och skapar ekonomiska förluster för samhället.

 

Tillsammans i Alliansen föreslår vi att en utredning tillsätts med syftet att säkerställa ett hållbart och flexibelt system för mottagande av asylsökande och nyanlända som främjar en snabb etablering på arbetsmarknaden för dem som beviljats uppehållstillstånd. Utredningen ska bland annat se över bosättningen under tiden före uppehållstillstånd liksom bosättningen av nyanlända.

 

Vidare vill vi se hur planeringsförutsättningarna för kommunerna att ta emot asylsökande kan förbättras. Vi vill se ett jämnare mottagande av nyanlända bland landets kommuner samtidigt som anknytningen till arbetsmarknaden värnas. Fler kommuner måste ta sitt ansvar. Vi vill ge Migrationsverket möjlighet att driva anläggningsboende i egen regi. Vi vill se över och förenkla systemet för statlig ersättning till kommunerna för kostnader för asylsökande respektive mottagande av nyanlända för att öka systemets effektivitet och transparens.

 

Alliansregeringen och Miljöpartiet slöt under den förra mandatperioden en historisk migrationsöverenskommelse för att värna asylrätten, underlätta arbetskraftsinvandring och ta till vara migrationens utvecklingseffekter. Det är bra att Socialdemokraterna säger sig vilja ansluta sig till denna överenskommelse. Det visar på den breda samsyn som råder mellan regeringen och allianspartierna i dessa frågor. 

 

Sverige tar ett stort ansvar inom det europeiska flyktingmottagandet och vi anser att fler EU-länder måste ta ett större ansvar. Tyvärr är efterlevnaden av EU:s gemensamma migrationspolitik alltför svag i många länder, vilket drabbar asylsökande. Alliansen kommer att arbeta för att EU:s asylpolitik genomförs bättre och att fler europeiska länder ska ta ansvar. Vi vill att de länder som bryter mot EU:s gemensamma asylregler ska dras inför domstol av kommissionen.

 

Angående regeringens förslag att göra arbetserbjudande juridiskt bindande

Alliansen anser att Sverige blir bättre om fler flyttar hit för att bygga en bättre framtid och jobba. Arbetskraftsinvandringsreformen har inneburit steg mot en ökad rörlighet och ökad öppenhet mot omvärlden. Reformen har skapat fler vägar in i Sverige och underlättat rekryteringen för företag. Arbetskraftsinvandring leder till att ännu fler nya jobb kan skapas i Sverige.  Vi ser dock att det finns behov av att utveckla arbetet med att attrahera utländsk kompetens bl.a. genom att korta handläggningstiden för att anställa utländsk arbetskraft.

 

Arbetskraftsinvandring bidrar till ekonomisk tillväxt och fler nya jobb. Genom migrationsöverenskommelsen mellan Alliansen och Miljöpartiet skapades ett öppet regelverk för arbetstagare från länder utanför EU. Denna möjlighet skapar en dörr in till Sverige för den som vill invandra, men som saknar skyddsbehov.

 

Regeringen har aviserat en utredning i syfte att utreda möjligheten att göra arbetserbjudandet juridiskt bindande. Alliansen anser att det är fel väg att gå. En sådan modell skulle stå i konflikt med den svenska modellen, där arbetstagare och arbetsgivare förfogar över sitt eget avtal. Vi ställer oss därför frågande till på vilket sätt ett anställningsavtal, till skillnad från ett erbjudande, i ett ärende om arbetstillstånd skulle skydda arbetstagare från oseriösa arbetsgivare.

 

Om regeringen avser införa en regel där tredjelandsmedborgare som kommer till Sverige för att arbeta ska ingå anställningsavtal som är bindande i den bemärkelsen att avtalet inte ska kunna omförhandlas, så ställer vi oss direkt avvisande till detta då det skulle innebära en betydande förändring av den svenska modellen. Alliansen och Miljöpartiet har i sin överenskommelse redan stramat upp reglerna för arbetskraftsinvandring för att förhindra missbruk och att människor hamnar i kläm. Vi menar istället att oseriösa arbetsgivares missbruk av regelverket måste motverkas på andra sätt än genom en grundläggande förändring av den svenska modellen.

.

Elisabeth Svantesson (M)

 

Solveig Zander (C)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Roland Utbult (KD)