Motion till riksdagen
2014/15:2641
av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Arbetskraftsinvandring


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbetskraftsinvandringsreformen bör vårdas utifrån sitt grundsyfte: en möjlighet för Sverige att möta de utmaningar som skapas av den demografiska utvecklingen, en ny väg för människor att komma till Sverige och en möjlighet för arbetsgivare att utifrån sina behov anställa människor från hela världen.

Motivering

Öppenhet mot omvärlden är viktigt för Sverige. Det är också en utgångspunkt inom svensk migrationspolitik. Den tidigare alliansregeringen tog tillsammans med Miljöpartiet till vara på denna insikt och bland annat genomfördes arbetskraftsinvandringsreformen 2008 som inte bara öppnade en ny väg in i Sverige utan också nya vägar för arbetskraftsinvandring. Vi gick från en ordning där en myndighet bedömt behovet av att rekrytera arbetskraft från tredje land, till ett öppet och flexibelt system som ger Sverige förutsättningar för att möta både dagens och framtidens behov på arbetsmarknaden.

De nya reglerna för arbetskraftsinvandring har gett personer från länder utanför EU möjlighet att komma till Sverige för att arbeta, oavsett utbildningsnivå eller yrke, men med tydliga krav på deras anställningsvillkor. Det är den enskilda arbetsgivaren som har bäst kunskap om de egna rekryteringsbehoven och om vilken kompetens som behövs.

Rekryteringsbehoven kommer framförallt att vara stora på lite längre sikt, bland annat på grund av den stora generationsväxlingen på arbetsmarknaden. Det gäller många yrkesområden och förväntas bli särskilt tydligt i glesbygden och i mindre kommuner. Inom flera yrken är risken stor att det kommer att bli en omfattande brist på arbetskraft under de kommande tio åren. Arbetskraftsinvandrare utgör således inte en ersättning utan ett viktigt komplement på vår arbetsmarknad.

Enligt OECD:s utvärdering av den svenska reformen förefaller det svenska systemet vara det öppnaste bland alla OECD-länder, genom att vara efterfrågestyrt, inte ställa krav på särskilda kvalifikationer och inte heller sätta upp kvoter. Det svenska systemet för arbetskraftsinvandring har enligt OECD inte lett till sänkta löner för den inhemska arbetskraften.

Alla arbetstagare ska ha rimliga arbetsvillkor, oavsett ursprung, och det är självfallet oacceptabelt att enskilda arbetsgivare inte följer de lagar och regler som gäller. Alliansens partier har därför, tillsammans med Miljöpartiet, infört kraftfulla åtgärder för att upptäcka och stoppa missbruk av arbetskraftsinvandringsreglerna. Det handlar om efterkontroller, straffsanktionerad uppgiftsskyldighet för arbetsgivare avseende anställningsvillkor samt kompletterande återkallelsebestämmelser. Dessutom har utländska arbetstagare fått ett utökat skydd genom en förlängd omställningsperiod och bättre information om sina rättigheter.

Arbetskraftsinvandringsreformen är viktig för Sverige. Sedan 2008 har Sverige ett av världens mest öppna regelverk för arbetskraftsinvandring. Det ska vi vara stolta över. Det är bra för såväl människor som vill komma hit och förverkliga sina drömmar som för Sveriges konkurrenskraft. Denna reform bör vårdas utifrån dess grundsyfte – en möjlighet för Sverige att möta de utmaningar som skapas av den demografiska utvecklingen, en ny väg för människor att komma till Sverige och en möjlighet för arbetsgivare att utifrån sina behov anställa människor från hela världen.

.

Elisabeth Svantesson (M)

 

Mikael Cederbratt (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

Lotta Finstorp (M)

Tina Ghasemi (M)