Motion till riksdagen
2014/15:2626
av Helena Lindahl och Per Lodenius (C)

Sund och säker mat i Sverige och inom EU


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att i ett kommande frihandelsavtal mellan EU och USA värna en sund och säker mat, god miljö och djurhållning samt att se till att den överanvändning av antibiotika och hormoner som finns i USA inte försvagar reglerna inom EU.

Motivering

Just nu förhandlar EU och USA om ett avtal som kan skapa en av världen största frihandelsområden. Avtalet kallas TTIP och är en förkortning för Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar.

En oro som lyfts upp från flera håll är att skyddet av miljön, maten och hälsan riskerar att än mer försämras som en effekt av avtalet. USA och EU har till exempel olika kemikalielagstiftningar och det finns stora skillnader när det gäller reglerna för antibiotikaanvändning.

I USA används hormonpreparat och antibiotika för att snabba på och stimulera tillväxt hos djuren. I många fall behövs inte ens veterinärintyg för detta. I USA används 80 % av den totala mängden av antibiotika till friska djur och i Sverige används 16 % men då till sjuka djur.

Antibiotika används tyvärr ofta som ett sätt att få undernärda och stressade djur att växa fortare och det kan aldrig vara acceptabelt att kompensera dålig djurhållning med just antibiotika. Även om det inte är tillåtet att göra så här inom EU har det visat sig att  antibiotika ändå överanvänds och argumentet är att det är nödvändigt då ekonomin kräver det.

En överanvändning av antibiotika är skadlig för hälsan och gör att konsumenterna får i sig alldeles för stora mängder, vilket i sin tur leder till att antibiotikan inte blir lika effektfull i framtiden då resistens mot antibiotika riskerar att utvecklas. Det gör att många sjukdomar kommer att vara svåra att behandla eller i värsta fall inte alls kunna botas.

För att vi ska bibehålla en sund och säker mat, god miljö och djuretik är det viktigt att den överanvändning av hormoner och antibiotika som finns i USA inte försvagar eller luckrar upp reglerna inom EU.

Detta är viktigt att ta med sig i förhandlingarna och bör ges regeringen till känna.

.

Helena Lindahl (C)

Per Lodenius (C)