Motion till riksdagen
2014/15:2622
av Lotta Olsson (M)

Tydligare nyttjande av allemansrätten


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om allemansrätten.

Motivering

Vi ser ofta allemansrätten som ett gammalt kulturarv och vissa ser till och med allemansrätten som en nationalsymbol. Begreppet ”allemansrätt” är dock sannolikt inte äldre än från 1900-talets mitt, men delvis kan det som kallas för allemansrätt härledas mycket långt tillbaka i tiden. Den används för att möjliggöra för människor att plocka bär till husbehov och att vandra fritt i skog och mark, vilket är en unik möjlighet i Sverige som vi vill värna.

Nyttjandet av allemansrätten har dock förändrats de senaste åren. Nu är det inte ovanligt att kommersiella företag använder allemansrätten för att i stor skala plocka bär. Allt vanligare är också att man använder allemansrätten för att anordna upplevelseaktiviteter i stor skala på annans mark. Det är ett nytt nyttjande av allemansrätten.

Det är viktigt att det finns både bärplockning och upplevelseindustri, men att det ska vara en gratis nyttighet till näringsidkare är inte en självklarhet. Det kan inte vara rimligt att värdet av skog och natur fritt kan exploateras, utan att markägare vare sig blir tillfrågade eller ersatta.

Med anledning av ovanstående bör man överväga möjligheterna till en översyn av lagstiftningen kring allemansrätten, i syfte att skydda allemansrättens ursprungliga syften.

.

Lotta Olsson (M)