Motion till riksdagen
2014/15:2596
av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (M)

Ekonomisk brottslighet


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att särskilda utbildningsinsatser behöver genomföras inom polisen för att öka antalet personer som har kompetens att genomföra de ofta komplicerade utredningar som krävs för att pengar som genererats genom brott ska kunna spåras och säkras.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sprida Ekobrottsmyndighetens yrkesgruppsintegrerande arbetsformer till annan brottsbekämpande verksamhet.

Motivering

En viktig del i arbetet mot den grova, organiserade brottsligheten är olika ansträngningar för att spåra och förverka ”brottsvinster”, alltså den ekonomiska vinningen av brott. Det arbetet har intensifierats på senare år och den tidigare alliansregeringen har genom lagändringar underlättat myndigheternas arbete. Bara under år 2012 förverkades mer än två miljarder kronor, vilket visar att arbetet ger goda resultat.

Sannolikt kan de belopp som förverkas ökas ännu mer, om fler utredningar kan genomföras. Polisen bör därför genomföra fler särskilda utbildningsinsatser för att öka antalet personer med den bredare kompetens som krävs för att lyckas med de ofta komplicerade utredningar som leder till att pengar genererade i kriminell verksamhet kan spåras och säkras.

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har visat sig vara en effektiv organisation i kampen mot ekonomisk brottslighet. Detta innefattar inte minst den allvarliga, organiserade brottslighet som på ett strukturerat sätt planerar och genomför ekonomiska brott med mycket stora vinster för förövarna och lika stora förluster för samhället i övrigt.

EBM kännetecknas av ett unikt arbetssätt inom polisiär verksamhet där olika experter – åklagare, poliser, revisorer med flera – arbetar tillsammans i utredningsgrupper. Vi tror att EBM:s sätt att inom samma organisation samla yrkeskategorier som vanligen inte sitter under samma tak, utan tillhör olika myndigheter, borde kunna fungera även när det gäller utredning och lagföring av annan mer komplicerad och organiserad brottslighet.

Det finns därför skäl att sprida EBM:s yrkesgruppsintegrerande arbetsformer även till annan brottsbekämpande verksamhet inom rättsväsendet. Vi vill med denna motion att riksdagen ger regeringen detta tillkänna.

.

Finn Bengtsson (M)

Andreas Norlén (M)