Motion till riksdagen
2014/15:2586
av Lotta Olsson (M)

Utvärdering av lagstiftning gällande gödsling av våra åkrar


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utvärdera och se över lagstiftningskravet på gödselspridning på åkrar.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att bättre anpassa gödselspridning efter väder, vind och markförhållanden.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att ge lantbrukare större möjlighet att avgöra när det är lämpligast att sprida gödsel på våra åkrar.

Motivering

Vädret och hur tidig eller sen årstiden är påverkar miljön på våra åkrar. Hur stor nederbörd det kommer, regnmängder och vindförhållanden påverkar markerna. Spridning av naturgödsel på våra åkrar är i dagens lagstiftning strikt reglerat.

Att enbart strikt tillämpa datum och antal dagar för gödselspridning är ett för fyrkantigt instrument för att tillse att naturgödsel på bästa sätt sprids på våra åkrar. Bästa tiden för att sprida naturgödsel varierar från år till år. Variationer i vädret kan innebära att gödsel istället för att spridas en varm höst på våra åkrar, måste förvaras till nästa säsong.

Att som lantbrukare tvingas att mera anpassa sig efter datum och lagstiftning än efter väder och bästa utomhusmiljö för gödselspridning är varken önskvärt eller bra för miljön.

Tiderna man får sprida gödsel på våra åkrar behöver därför mer anpassas efter väder, vind och markförhållanden än efter kalendrar och antal dagar. Man måste ge bättre möjlighet för lantbrukare att avgöra när det är lämpligt att gödsla åkrarna.

Därför behöver man göra en översyn av lagstiftningen för spridning av naturgödsel på våra åkrar.

Lagen behöver göra kraven mera flexibla och anpassa dessa till varierande väder.

.

Lotta Olsson (M)