Motion till riksdagen
2014/15:2583
av Jan R Andersson och Johan Hultberg (M)

Servering av alkohol inom inrikes trafik


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över alkohollagens bestämmelser om serveringstillstånd i inrikes trafik.

Motivering

I dag är det möjligt för tågbolag, flygbolag och rederier att beviljas tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker i inrikes trafik. Detta regleras i 8 kap. 1 § alkohollagen som bland annat anger att: Serveringstillstånd som avser servering i inrikes trafik på fartyg, luftfartyg eller järnvägståg (trafikservering), meddelas dock av den kommun där det företag som vill bedriva serveringen har sitt säte, eller där den person som vill bedriva serveringen har sitt hemvist./…/.

 

Tillstånd för servering ombord på andra färdmedel än de som nämns i ovan lagrum ges inte. Regeringen bör därför överväga en översyn av alkohollagens bestämmelser. Förslagsvis bör det vara möjligt för t.ex. ett bussbolag att precis som ett tågbolag beviljas serveringstillstånd, förutsatt att serveringen kan ske på ett trafiksäkert sätt och i enlighet med alkohollagens övriga krav. På samma sätt skulle det exempelvis också kunna vara möjligt för ett bolag som bedriver annan beställningstrafik att beviljas serveringstillstånd.

.

Jan R Andersson (M)

Johan Hultberg (M)