Motion till riksdagen
2014/15:2579
av Jan R Andersson och Lars Hjälmered (M)

Illegal handel med cigaretter


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den illegala handeln med cigaretter.

Motivering

Den illegala handeln med cigaretter är ett allvarligt problem i Sverige och stödjer även organiserad brottslighet. Enligt beräkningar är vart femte cigarettpaket i Sverige ej beskattat i Sverige och vart åttonde paket illegalt infört till landet. Även om Tullverket och polisen gör goda insatser och – enligt medierna – har gjort ett stort antal beslag av illegala cigaretter under 2007 och 2008, verkar det finnas luckor i lagstiftningen som innebär att en effektiv tillsyn av tobaksförsäljningen försvåras så att de som engagerar sig i den här typen av kriminell verksamhet går ostraffade.

 

Bestämmelserna i tobakslagen förbjuder inte återförsäljare att äga cigaretter för vilka svensk punktskatt inte är erlagd, eller förvara sådana i sina butiker. Enligt aktuella rättsfall är det till och med så, att så länge illegala cigaretter inte förvaras på en synlig plats i butiken är det svårigheter att vidtaga sanktioner mot återförsäljaren, då det inte kan uteslutas att cigaretterna är för privat konsumtion.

 

Vi förstår att avsikten med den nuvarande lagstiftningen inte var att begränsa möjligheterna för myndigheter att ingripa i situationer där lagens anda inte efterlevs.

 

Lämpliga åtgärder och effektiv efterlevnad måste finnas för att på ett framgångsrikt sätt ta itu med den illegala handeln med cigaretter. Brister som dessa måste korrigeras och det finns behov av specifika bestämmelser som föreskriver att det är illegalt för återförsäljare att förvara sådana mängder cigaretter, som inte rimligen kan antas vara för personligt bruk, i lokaler där affärsverksamhet bedrivs, och för vilka svensk punktskatt inte är erlagd, eller som inte överensstämmer med tobakslagens, förordningen avseende tobaksskatt eller annat relevant regelverks bestämmelser. I detta avseende borde även möjligheten finnas att fastställa vilken absolut mängd cigaretter som kan antas vara för personligt bruk.

 

Myndigheter ska kunna straffa de återförsäljare som sysslar med den här typen av illegal verksamhet och skulle också kunna sätta viktiga prejudikat för att av avskräcka andra att göra samma sak.

.

Jan R Andersson (M)

Lars Hjälmered (M)