Motion till riksdagen
2014/15:2576
av Krister Hammarbergh (M)

Särskilt uppdrag till förskolorna att stötta barns språkutveckling


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barns språkutveckling i förskolan.

Motivering

Under mer än 20 års tid har svensk skola upplevt sjunkande resultat. Även om mycket har gjorts de senaste sju åren för att vända trenden så är det viktigt att fortsätta och förstärka arbetet för att fler elever ska nå målen och uppnå gymnasiebehörighet. De sjunkande elevresultaten måste därför mötas med riktade åtgärder. Ett stärkt inlärningsstöd är ett exempel på en sådan åtgärd. De senaste 15 årens resultatutveckling visar att eleverna ibland inte får tillräckligt stöd eller får det för sent. Genom tidiga insatser kan framtida svårigheter förebyggas effektivt. Läs- och skrivsvårigheter utgör ett av de vanligaste problemen som kan avhjälpas med särskilt stöd. Elevens språkutveckling utgör en viktig grund till andra ämnen och måste därför prioriteras särskilt.

En väl fungerande förskola lägger grunden för barnens möjligheter för att lyckas i skolan, för ett aktivt lärande och en bra utveckling för den enskilde. Bättre möjligheter att redan på förskolenivå upptäcka barns inlärningssvårigheter är viktigt för att tidigt kunna sätta in rätt åtgärder.

En fortsatt höjning av kvalitén i förskolan är viktig i första hand för barnens möjligheter till framtida utveckling och lärande. Kvalitetshöjningen måste ske på olika nivåer och med en rad åtgärder, där bättre stöd till barnens språkutveckling är en viktig beståndsdel.

Regeringen bör därför ge förskolorna ett särskilt uppdrag att stötta barns språkutveckling.

.

Krister Hammarbergh (M)