Motion till riksdagen
2014/15:2568
av Gustaf Hoffstedt (M)

Tonnageskatt


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tonnageskatt.

Motivering

Den svenska sjöfarten har svårt att stå sig i den internationella konkurrensen. Antalet svenskflaggade fartyg minskar. För att stärka konkurrenskraften har flera länder inom EU valt att införa tonnageskatt. Det innebär att inkomsten från fartyg bestäms av deras nettodräktighet, som baseras på lastutrymmenas volym och med hänsyn till passagerarkapaciteten. Rederierna betalar sedan skatt bestämd på denna schabloninkomst i stället för fartygens faktiska inkomster.

I Sverige saknas ett heltäckande system för tonnageskatt. För att hejda utflaggningen av svenska fartyg bör befintliga stöd i sjöfartsnäringen ses över samtidigt som regeringen bör se över möjligheten att införa tonnageskatt för att stärka den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft.

.

Gustaf Hoffstedt (M)