Motion till riksdagen
2014/15:2561
av Gustaf Hoffstedt (M)

Fartygsrutter och oljeutsläpp i Östersjön


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fartygsrutter och oljeutsläpp i Östersjön.

Motivering

Östersjön är en viktig transportled och fartygstrafiken är intensiv och förväntas öka under kommande år. Varje dygn är ca 2 000 fraktfartyg utöver färjor och fiskebåtar i rörelse i Östersjön. Mer än 50 000 fartyg passerar centrala Östersjön öst och väst om Gotland varje år till och från hamnar i norra Östersjön och Finska viken. Fartygstransporter är ur ett klimatperspektiv ett bra transportsätt för stora volymer gods och bör därför premieras.

Sjöfartens samlade utsläpp av svaveloxider (SOx) och kväveoxider (NOx) till luft, liksom det stora antal oljeutsläpp som fortfarande sker i Östersjön, är dock ett mycket stort miljöproblem. Utsläpp av olja från fartyg är förbjudet i alla delar av Östersjön. Mellan år 2005 och 2009 registrerade Kustbevakningen 1 510 oljeutsläpp enbart i svenska vatten. Därtill tillkommer ej upptäckta utsläpp. Endast i ett fåtal fall leder registrering av ett utsläpp till straff eller föroreningsavgift för fartyget som genomfört utsläppet.

Oljeutsläpp kan indelas i tre kategorier:

(a)   Stora utsläpp från oljetankers lastrum vid kollisioner, grundstötningar eller andra olyckor.

(b)   Stora utsläpp av fartygsbränsle, bunkerolja från större lastfartyg vid kollisioner, grundstötningar eller andra olyckor.

(c)   Utsläpp av olika typer av olja eller oljeblandat vatten från maskinrum, mindre tankar m.m.

Huvuddelen av de registrerade årliga oljeutsläppen i Östersjön är utsläpp av kategori c.

Även små utsläpp av olja och andra kemikalier kan få stora konsekvenser för havsmiljön om de sker i känsliga områden. För att minska skadliga effekter på havsmiljön av sjöfartens utsläpp till luft och vatten krävs att de mest trafikerade fartygsrutterna leds bort från Östersjöns mest känsliga områden. Idag korsar några av de mest trafikerade rutterna rakt genom marina Natura 2000-områden samt andra mycket skyddsvärda områden.

 

.

Gustaf Hoffstedt (M)