Motion till riksdagen
2014/15:2540
av Fredrik Schulte (M)

Separera kyrkan från staten


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att frånta Svenska kyrkan rätten att inhämta sina medlemsavgifter genom beskattning samt att även avveckla dess monopol på begravningsverksamheten.

Motivering

Den 1 januari 2000 skiljdes Svenska kyrkan formellt från staten. I realiteten fullbordades dock aldrig separationen fullt ut då Svenska kyrkan alltjämt har statsliknande privilegier i förhållande till andra religiösa samfund och organisationer.

För det första är Svenska kyrkan tillsammans med ett fåtal andra trossamfund (varav samtliga är kristna) fortfarande de enda frivilliga sammanslutningar i landet som får inhämta sin medlemsavgift medels beskattning. Inga andra organisationer, samfund eller föreningar besitter motsvarande rättighet. Likaså bedriver Svenska kyrkan begravningsverksamhet på uppdrag av staten och beskattar därigenom samtliga vuxna invånare genom den så kallade begravningsavgiften. Detta inne-bär att nästan fyra miljoner svenskar som inte har ett medlemskap i Svenska kyrkan inte äger inflytande över hur dessa skattemedel an-vänds.

Detta är en ordning som står i strid med tanken om den sekulära sta-ten. Svenska kyrkan bör inhämta sin medlemsavgift på samma sätt som alla andra föreningar. Begravningsverksamheten bör vidare övertas av svenska staten alternativt även kunna bedrivas av andra aktörer än Svenska kyrkan.

.

Fredrik Schulte (M)