Motion till riksdagen
2014/15:2533
av Krister Hammarbergh (M)

Möjligheten att söka vård över gränsen mellan Sverige och Finland


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att boende i Tornedalen ska ges rätt att söka vård över gränsen mellan Sverige och Finland.

Motivering

I Norrbotten finns traditionellt ett stort samarbete över gränsen. Utbytet av varor och tjänster över gränserna är en naturlig del av mångas vardag. I Tornedalen finns till stora delar en gemensam kultur och ett gemensamt språk på båda sidor av gränsen mellan Sverige och Finland. Trots Nordiska rådets mångåriga existens och de båda staternas medlemskap i Europeiska unionen finns det fortfarande många omotiverade gränshinder kvar i både Sverige och Finland, inte minst när det gäller möjligheten att få vård i närområdet över gränsen.

I praktiken upplever många vårdtagare på den svenska sidan svårigheter med att få vård och behandling på sjukhus eller hos läkare i Finland. Inte alldeles för sällan beror detta på en ovilja hos landstinget i Norrbotten att betala för vården i vårt närmaste EU-grannland.

Idag måste en boende i exempelvis Haparanda resa till Luleå för att kunna genomföra en förlossning. En resa på ca tretton mil enkel väg, detta trots att lasarettet i Kemi finns på nära avstånd.

Rätten till att kunna söka vårdgivare, också över gränserna, bör kunna vara en naturlig del av svenska vårdtagares möjligheter till sjukvård. Detta bör också vara en naturlig konsekvens av både Sveriges och Finlands medlemskap i Europeiska unionen.

Landstingets ovilja att betala får inte vara ett praktiskt gränshinder som reducerar svenska patienters möjligheter att söka vård över gränsen.

.

Krister Hammarbergh (M)