Motion till riksdagen
2014/15:2503
av Eva Lohman och Boriana Åberg (M)

Olagliga organtransplantationer i Kina


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ofrivilliga och olagliga organtransplantationer i Kina.

Motivering

I Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ uppmärksammar problemet med organhandel, bland annat ifrån Kina. Den syftar till att alla 47 medlemsländer ska kriminalisera vissa former av organtransplantationer. Främst när givaren inte frivilligt har gett sitt samtycke eller när donatorn eller tredje part får ekonomisk vinning.

Förekomsten av en världsomspännande olaglig handel med mänskliga organ för transplantation är ett faktum. Förekomsten av den här marknaden innebär enligt Europarådets resolution ”en klar fara för både individen och folkhälsan och strider mot mänskliga rättigheter och grundläggande frihet. Det är en skymf mot själva begreppet mänsklig värdighet och personlig frihet.

WHO, som ofta är försiktiga med att kritisera Kina, har i en bulletin skrivit att ”omkring 12 000 njur- och levertransplantationer genomfördes i Kina 2005. De flesta av organen påstods ha tagits från avrättade fångar.”

Riksdagen bör därför uppmana regeringen att tydligt ta avstånd från Kinas organhandel och organtransplantationer så som det beskrivs i Europarådets resolution. Särskilt förtjänar här att nämnas de samvetsfångar som inte bara sätts i fängelse för sin tro utan även påtvingas att bli skördade på organ. Vissa länder i Europa har redan kriminaliserat organresor till Kina, och även den möjligheten bör ses över för svenskt vidkommande.

.

Eva Lohman (M)

Boriana Åberg (M)