Motion till riksdagen
2014/15:2501
av Eva Lohman (M)

Folkhälsoproblem för personer med funktionsnedsättning


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om folkhälsoproblem för personer med funktionsnedsättning.

Motivering

Folkhälsoläget undersöks regelbundet av offentliga instanser och av andra aktörer. Funktionsnedsättning är där en av parametrarna och det visar sig genomgående att folkhälsoläget är avsevärt sämre bland funktionsnedsatta än bland övriga befolkningen.

Årliga undersökningar har visat att personer med funktionsnedsättningar genomgående mår sämre och har sämre hälsa. Könsuppdelad statistik visar även att kvinnor har ett generellt sämre hälsoläge än män. Det saknas tyvärr fortfarande kunskap om hur och med vilka åtgärder som kan genomföras för att komma till rätta med de här problemen, speciellt avseende funktionsnedsatta.

I propositionen ”En förnyad folkhälsopolitik” (2007/08:110) konstateras bland annat att funktionsnedsättning i sig ofta leder till utestängning från samhället på flera områden. Regeringen bedömde då att detta innebär en stor utmaning och att arbetet måste intensifieras ytterligare för att komma tillrätta med problemen.

En konsekvensanalys, syftandes till konkreta åtgärder, bör därför genomföras på de områden, både direkt och indirekt, som har påverkan på hälsoläget för funktionsnedsatta. Möjligheten bör vidare ses över att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda orsaker till den dåliga folkhälsostatistiken för gruppen funktionsnedsatta, ta reda på sambandet mellan folkhälsan och hur stöd samt hur samhällsservice ser ut för gruppen i stort.

.

Eva Lohman (M)