Motion till riksdagen
2014/15:2500
av Eva Lohman (M)

Hörselinstruktörer


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur stödet till hörselinstruktörer kan bli bättre och hur hörselinstruktörerna kan nå ut till fler.

Motivering

I dag lider över en miljon svenskar av nedsatt hörsel i olika grad enligt Hörselskadades Riksförbund (HRF). Sverige är ett inkluderande land där vi håller ihop. Därför måste utgångspunkten också vara att alla medborgare ska få tillgång till samhällets alla funktioner så långt det är möjligt. De som lider av hörselnedsättning och är i behov av särskilt stöd för att klara sina vardagliga åtaganden kan idag få hjälp av särskilda hörselinstruktörer.

Att människor med nedsatt hörsel kan ta del av samhället och kommunicera på lika villkor som andra människor underlättas därmed av hörselinstruktörernas hjälp. Hörselinstruktörerna kan bland annat göra följande:

 

Genom detta har också fler människor med nedsatt hörsel fått en bättre möjlighet att bo kvar i sina hem. Samtidigt är detta något som inte kommer alla till del. Vi anser därför att regeringen bör överväga en översyn av hur stödet till människor med nedsatt hörsel via hörselinstruktörer kan fungera bättre och på lika villkor över hela Sverige.

.

Eva Lohman (M)