Motion till riksdagen
2014/15:2484
av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)

Statligt ägande


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statligt ägande.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av uppdraget till statligt ägda Vattenfall.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Vattenfall AB inte ska åläggas några restriktioner för att planera och förbereda för uppförande av nya kärnkraftsreaktorer.

 

Statligt ägande

Många viktiga svenska samhällsfunktioner bedrivs idag i bolagsform med staten som hel- eller delägare. Bolagen verkar generellt på en konkurrensutsatt marknad. Sverigedemokraterna är anhängare av ett fortsatt statligt engagemang för att bibehålla statens inflytande genom ägande. I vissa fall förvaltar statliga bolag nationens naturresurser så att det statliga ägandet garanterar att dessa kommer Sveriges medborgare till del.

 

Vi ser inte utförsäljningar av statens egendom som ett ideologiskt självändamål. Emellertid finns statliga innehav som under vissa omständigheter skulle kunna reduceras där man inte kan motivera det statliga ägandet i nytta för medborgarna.

 

Statligt engagemang i centrala samhällsfunktioner anser vi stärker Sverige som nation i händelse av extraordinära händelser, såsom finanskriser, handelsblockader och internationella konflikter. Om bolagen drivs enligt marknadsmässiga principer, vilket som regel bör vara fallet, stärks statens kassa genom aktieutdelning. Genom ett visst statligt ägande bibehålls också en demokratisk dimension kring vissa etiska frågor som till exempel kan röra korruption och miljöförstöring. Politiker bör emellertid utöva inflytande över statens bolag med varsamhet och god lönsamhet bör prioriteras högt.

 

Vattenfalls uppdrag

Sverigedemokraterna anser att Vattenfalls strategi gällande förnybar energi bör ses över och anpassas efter rådande förhållande på den svenska och Europeiska energimarknaden. Relativt låga energipriser samt lågt värde på utsläppsrätter i kombination med enormt investeringsbehov i infrastruktur bland annat till följd av vindkraft, kommer att resultera i långsiktigt ökade kostnader och ekonomisk osäkerhet gällande lönsamhet, vilket lär medföra kostnader för staten och dessutom innebära negativ inverkan på svensk industris konkurrenskraft. Vi poängterar rimlig lönsamhet genom sund ekonomisk konkurrens mellan energislagen utan subventioner som snedvrider marknaden.

 

Sverigedemokraterna förordar emellertid ett system för elproduktion i Sverige som i möjligaste mån är oberoende av fossil energi. Elmarknaderna i norra Europa är delvis integrerade, vilket är naturligt, men Sverige bör undvika att göra sig långsiktigt beroende av importerad el. Vi vill bland annat därför varna för en övertro på väderberoende energislag, som vindkraft och solceller, eftersom dessa måste kombineras med baskraft av något slag. Förutom att vi menar att Vattenfalls strategi gällande förnybar energi bör ses över bör man även flytta fokus ifrån expansion i utlandet till att värna den svenska elförsörjningen ur ett långsiktigt perspektiv.

 

Inget tankeförbud om kärnkraft för Vattenfall AB

Vattenfall AB lämnade i juni 2012 in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om att få ersätta befintliga reaktorer med nya. Detta skulle utgöra ett led i arbetet med att analysera förutsättningarna inför en eventuell investering i nya reaktorer. På så vis har Strålsäkerhetsmyndigheten anbragts att påbörjat ett arbete med att ta fram nya föreskrifter för kraven på en ny reaktor.

 

Den nytillträdda regeringen har, trots att detta bara är en process i undersökningsstadiet, gett uttryck för att vilja ålägga Vattenfall AB med ett stopp för att ens undersöka förutsättningarna.

I regeringens budgetproposition för 2015 står följande att läsa:

 

”Regeringen avser ta ett helhetsgrepp om det statliga bolaget Vattenfall och av styrningen av bolaget i syfte att göra det ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Vattenfalls planer på att förbereda för byggandet av ny kärnkraft avbryts.”

 

Från Sverigedemokraterna ser vi detta som djupt problematiskt och anser att man kan dra paralleller till det så kallade tankeförbudet som infördes av en tidigare socialdemokratisk regering 1987 som innebar följande ”Ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor.”

 

Från Sverigedemokraterna anser vi därför att riksdagen ska ge regeringen till känna att Vattenfall AB inte ska åläggas några restriktioner att ansöka, undersöka och förbereda för uppförande av ny kärnkraft.

.

Sven-Olof Sällström (SD)

 

Josef Fransson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)