Motion till riksdagen
2014/15:2468
av Per Bill (M)

Rökta matprodukter


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rökta matprodukter.

Motivering

Enligt besked från Livsmedelsverket kommer den tillåtna halten av PAH i rökta animaliska matprodukter att sänkas från 5 mikrogram/kg till 2 mikrogram/kg den 1 september 2014, enligt EU-kommissionens förordning nr 835/2011. Enligt tjänstemän på Livsmedelsverket är det enkla åtgärder bland dem som röker kött eller fisk kommersiellt som behöver vidtas på grund av denna förändring. Till exempel har framförts förslag om att förändra härdtemperaturen, att installera fettgaller i rökningsutrymmet, eller att med artificiella smakämnen ersätta den förlorade smaken. Ett flertal länder har förutom Sverige anmärkt på detta direktivs genomförbarhet och implementeringen har därför senarelagts.

Det går dock att ifrågasätta om den potentiella skadan verkligen står i proportion till de kulinariska, kulturella samt frihetliga värden som nu står på spel. Att förbjuda traditionell rökning av mat, som sedan urminnes tider varit ett av de främsta sätten att konservera mat, kan ha negativ påverkan på småskaliga matproducenter. Speciellt som rökta animaliska produkter inte konsumeras i någon större omfattning.

EU-bestämmelserna på detta område riskerar därmed att slå ut lokala, småskaliga matproducenter samtidigt som de stora livsmedelsfabrikerna gynnas. Det vore oerhört olyckligt. Precis som på alla marknader är det viktigt att vi också på livsmedelsmarknaden, i möjligaste mån, verkar för regelverk som inte riskerar att missgynna småföretagen. Det finns här all anledning att närmare studera hur Finland avser att hantera frågan, i synnerhet i vilken mån berörda finländska myndigheter avser att bedriva sin kontrollverksamhet.

Riksdagen bör därför för regeringen tillkännage att det bör övervägas om det kan vara lämpligare att se över möjligheten att införa kostrekommendationer istället för gränsvärden och tvingande förbud. Och att inom ramen för EU-samarbetet verka för att EU:s regelverk inte i onödan hindrar småskalig livsmedelsproduktion. Att i det här sammanhanget även samverka med Finland kan möjligen leda till ökade chanser till framgång.

.

Per Bill (M)