Motion till riksdagen
2014/15:2438
av Désirée Pethrus (KD)

Surrogatmödraskap


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inom ramen för sina bilaterala relationer och multilaterala forum verkar mot förekomsten av surrogatmödraskap.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta att värna kvinnor och barn mot att bli handelsvaror i ett system med surrogatmödraskap.

Motivering

Surrogatmödraskap är något som nu diskuteras allt oftare som en möjlighet för barnlösa att få barn. Att få barn är en glädje som man unnar alla som så önskar, men det är ingen rättighet att få barn. I många delar av världen har fattiga kvinnor tackat ja till att föda andra pars barn, mot betalning. Att hyra en kvinnas livmoder för att få barn, måste i sammanhanget betecknas som oetiskt. Barnet blir en handelsvara mellan köparen och surrogatmamman vilken levererat barnet.  Surrogatmödraskap är en handel med barn och en handel med kvinnors kroppar som aldrig bör accepteras. Det är inte acceptabelt vare sig det är kommersiellt eller etiketterat som altruistiskt surrogatmödraskap.

I EU-parlamentets resolution från 2011 konstateras att surrogatmödraskap är ett utnyttjande av kvinnors kroppar och reproduktiva organ. Vi bör ta avstånd från detta fenomen och stå kvar i den lagstiftning som förbjuder surrogatmödraskap i Sverige.

Att genomgå en graviditet är inte ofarligt för en fertil kvinna. Att samhället ska acceptera och godkänna att kvinnor utsätts för hälsofara mot betalning är inte acceptabelt.

Surrogathandel har i närtid framträtt som ett nytt och växande brott mot kvinnors och barns mänskliga rättigheter. Det är en internationell industri där stora summor omsätts. Många fattiga kvinnor ser ingen annan utväg att få inkomster än via surrogatmödraskap. Det är viktigt att vi med alla till buds stående medel motverkar en fortsatt utveckling som utnyttjar fattiga kvinnor.

 

Sverige har bland den lägsta mödradödligheten i världen, men trots det dör ett tiotal kvinnor varje år till följd av komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Många kvinnor drabbas dessutom av bäckenbottenskador med urin- och avföringsinkontinens som följd. Att inte behålla det barn man burit i nio månader kan också skapa psykiska men. Det är inte rätt att utsätta andra för sådana risker.

Sverige bör fortsatt stå emot och hålla de etiska värdena om att skydda kvinnor och barn från att bli handelsvaror i ett system med surrogatmödraskap. De barn som blivit till på detta sätt har ofta reagerat på det sätt dom blivit till, vilket är förståeligt. Sverige bör stå upp för och inom ramen för våra multi- och bilaterala relationer med andra länder verka för att alla barns rättigheter respekteras och att barn inte blir handelsvaror innan de ens blivit till.

.

Désirée Pethrus (KD)