Motion till riksdagen
2014/15:2435
av Désirée Pethrus (KD)

Ungdomar på arbetsmarknaden


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att satsa på jobb för unga.

Motivering

Sverige måste ligga i framkant när det gäller satsningar på jobb och välfärd, om vi ska klara den internationella konkurrensen och få resurser till välfärden. Jobb och välfärd hänger ihop, för utan jobb och skatteintäkter får vi ingen välfärd. Ungdomsarbetslösheten ska vi ta på allvar men där är den rödgröna regeringens förslag om traineejobb för unga i offentlig sektor en dålig lösning. För om vi ska finansiera jobb i offentlig sektor så krävs ännu fler jobb i privat sektor, och där har nuvarande regering inga skarpa förslag. Istället vill man ta bort jobb inom RUT-branscher och höja arbetsgivaravgifter för unga, något som under Alliansens tid vid makten skapat 340 000 nya jobb. Nu riskerar vi att se en politik som rullar tillbaka till gamla tider med arbetsmarknadsåtgärder istället för satsningar på riktiga jobb.

Det bästa är om vi ytterligare sänker kostnaderna för arbetsgivare att anställa unga. Alliansen sänkte socialavgifterna för unga. Nu bör fler steg tas för sänka socialavgifterna för unga under 23 år till 10,21 procent. Sverige behöver en försöksverksamhet kring gymnasial lärlingsutbildning där branscher och arbetsgivare har ökat inflytande och ansvar, så kallade branschlärlingar. Samtidigt bör lärlingsersättningen höjas i syfte att öka motivationen. Ökade satsningar behövs inom jobbgarantin för unga med förstärkt arbetsträning. Att starta eget är en annan väg för vissa ungdomar att gå. Detta bör på olika sätt stödjas genom exempelvis ett starta-eget-bidrag för arbetslösa under 20 år.

Ungdomsarbetslösheten är viktig att bekämpa. Att som ung gå långa tider utan jobb är förödande, både för självförtroende och för ungdomarnas långsiktiga ekonomi. Ibland blir dock statistiken över ungdomsarbetslöshet missvisande. Detta då man tar med alla studerande, som söker extrajobb, i arbetslöshetsstatistiken. Unga byter oftare jobb än äldre, vilket är naturligt. Därför får de också flera korta arbetslöshetsperioder mellan jobben, vilket generar högre arbetslöshetstal. Trots allt har Sverige en av Europas lägsta andel unga långtidsarbetslösa, vilket är glädjande.

Alliansregeringen införde en ungdomsgaranti som innebar att man efter tre månaders arbetslöshet fick stöd med coachinginsatser med mera i jobbsökande. För som IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, menar så är det viktigt att unga faktiskt söker jobb. Det är så man får riktiga jobb! Därför bör de få stöd att söka riktiga jobb, och inte att som regeringen nu föreslår, hamna i arbetsmarknadsåtgärder som traineejobb i vården. Jobb som man dessutom aldrig borde tvingas in i. Äldre och sjuka ska behöver få väl motiverad vårdpersonal som sköter om dem och inte unga som tvingats in i dessa jobb. Och de som idag jobbar inom vården behöver få in kompetent personal. Det riskerar annars bli en belastning, då det krävs handledning av de unga arbetslösa ungdomarna.

Kristdemokraterna har redan under 2008 lagt förslag på en reformerad arbetsförmedling som till vissa delar liknar det system som finns i Australien med en ingång och med många olika specialiserade utförare.  Vi har också tagit fram förslag om hur fler unga med funktionsnedsättning ska kunna få stöd in i arbete. Där är det ofta viktigt att unga kan få en handledare eller ett särskilt stöd och uppbackning i sin anställning av någon som känner till den aktuella funktionsnedsättningen.

Att ha ett jobb att gå till handlar om värdighet och om att kunna försörja sig på egen hand. Det är något som vi ska uppmuntra. Det behövs riktade insatser mot unga. Om vi tidigt bryter utanförskap skapar vi förutsättningar för att ungdomar ser vikten av att ha ett arbete att gå till med arbetsgemenskap och en bättre ekonomi. De satsningar som görs på unga ska vara inriktade på vanliga arbeten på den reguljära arbetsmarknaden och vara långsiktiga.

.

Désirée Pethrus (KD)