Motion till riksdagen
2014/15:2425
av Robert Halef (KD)

Validering av språk och betyg


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en validering av nyanlända invandrares och flyktingars utländska diplom bör gå fortare i syfte att underlätta inträdet i arbetslivet.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en validering av språktester för olika yrkeskategorier, t.ex. läkare, bör ske varannan månad i stället för att vara begränsad till två gånger per år.

Motivering

Många nya svenskar och flyktingar har utbildning som inte kommer till sin rätt i Sverige. Yrkeskategorier såsom läkare och forskare finner arbete inom handel eller kör taxi i brist på validering av tidigare erfarenheter och utbildning. Validering av diplom tar lång tid och tester i svenska som är anpassade efter det specifika kompetensområdet tar lång tid att anpassa.

 

Integrationen i samhället och möjligheten att försörja sig med eget arbete och bidra till samhällsutvecklingen blir fördröjd och en stor del av dem får inte heller tidig yrkespraktik inom sitt kompetensområde.

 

Människor väljer att bo i vårt land av olika anledningar och de som vill kommit hit och har fått uppehållstillstånd bör ges bättre förutsättningar att göra rätt för sig. Med en tidig validering i kombination med yrkespraktik kommer fler att få jobb och bidra till samhällsutvecklingen.

 

Det är inte acceptabelt att exempelvis personer som har läkarexamen och vill validera sin utbildning idag endast kan göra det två gånger per år. Bättre förutsättningar att vara verksam snabbare inom sitt kompetensområde bör ges. Förslagsvis bör testet i läkarsvenska kunna ges löpande under året för att påskynda inträdet i arbetslivet.

 

Regeringen har aviserat att införa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering. Det är angeläget att detta arbete snabbt mynnar ut i konkreta förbättringar i enlighet med motionens intentioner.

.

Robert Halef (KD)