Motion till riksdagen
2014/15:2418
av Finn Bengtsson och Sotiris Delis (M)

Utvidgade diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Taiwan (Republiken Kina)


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvidgade diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Taiwan (Republiken Kina).

Motivering

Taiwan (Demokratiska republiken Kina) har under senare år mycket tydligt strävat efter att markera ett så kallat status quo-förhållande med Fastlands-Kina (Folkrepubliken Kina), det vill säga en fredlig samexistens med den andra Kinaparten. En konsekvens av detta är att en lång rad överenskommelser mellan Taiwan och fastlandskina slutits under senare år, och att Taiwan gjort stora ekonomiska investeringar i Fastlandskina. Därtill har möjligheten till rörlighet för befolkningarna mellan de två Kinaparterna ökat betydligt, något som även det främjar en fortsatt avspänning mellan länderna och, förhoppningsvis, en påskyndad demokratiseringsprocess i Fastlands-Kina.

 

Mot bakgrund av denna gynnsamma utveckling mellan två länder som Sverige har stort utbyte av båda två, men hittills bara erkänt diplomatiska förbindelser med den ena (Fastlandskina), är det nu på tiden att mått och steg tas för att även öka den diplomatiska relationen med Taiwan. Målet bör vara att på sikt utveckla full diplomatisk bilateralitet med Taiwan liksom är fallet för Fastlands-Kina. Vägen dit kan dock underlättas om detta sker stegvis. Vi hänvisar därför till två steg som bör kunna inledas omgående i syfte att utveckla optimala förbindelser för Sverige med hela Kina.

 

1. Även om målet är fullt utvecklade diplomatiska förbindelser med Taiwan, vore mycket vunnet om vissa lättnader i denna riktning kunna inledas redan dessförinnan. Så till exempel att personal som arbetar på eller gästar Taiwans fasta svenska delegation kunde ges möjligheter till förenklade procedurer för visering in i Sverige, registrering av fordon m.m. såsom de länder där vi redan utvecklat fullständiga diplomatiska förbindelser med. Detta skulle påtagligt underlätta för Taiwans fasta svenska delegation att bedriva arbete i Sverige i syfte att öka och förbättra kontakterna mellan våra länder, utan att detta i rådande klimat av förbättrade relationer mellan Taiwan och Fastlands-Kina skulle äventyra våra relationer med Fastlands-Kina. Vi föreslår därför att denna fråga blir föremål för en omedelbar översyn på Utrikesdepartementet.

 

2. Det vore också rimligt att Taiwans önskan om medverkan i FN, och särskilt då i de fack- och underorgan som man av olika anledningar bedömt vara särskilt viktiga för republiken att få ta del av samarbetet med resten av världssamfundet i, tydligt kunde stödjas av fler länder och däribland Sverige. Förenta nationerna (FN) bildades 1945 och hade då 51 medlemsländer. Idag har dessa utökats till att vara 193 medlemsländer. Men det är inte bara antalet medlemsländer i FN som ökat markant över åren utan även frågorna som FN har på sin dagordning har utökats betydligt. Bland annat därför har FN:s sex huvudorgan kompletterats med ett stort antal fack- och underorgan m.fl. andra strukturer som hanterar särskilda frågor. Enligt FN-stadgan är FN öppet för alla stater som vill arbeta för fred. De måste åta sig de skyldigheter som stadgan ålägger medlemmarna och vara villiga och kapabla att uppfylla skyldigheterna. Stater antas som medlemmar i Förenta nationerna genom beslut i generalförsamlingen på rekommendation av säkerhetsrådet.

 

Säkerhetsrådet har mycket stor makt och består av fem permanenta medlemmar: Kina, USA, Ryska federationen (tidigare Sovjetunionen), Frankrike och Storbritannien. Från FN:s bildande fram till 1971 representerade Taiwan Kina i säkerhetsrådet, men efter 1971 så har Fastlandskina ersatt Taiwan i denna roll. I samband med detta har Taiwan i princip uteslutits från att få ha representation i FN och därmed även från FN:s många viktiga fack- och underorgan. De fackorgan som Taiwan särskilt prioriterar är tre: WHO (World Health Organization). Världshälsoorganisationen WHO:s mål är att alla människor ska uppnå högsta möjliga hälsonivå. De arbetar med hälsoupplysning, vaccinationsprogram, familjeplanering och tillhandahåller läkemedel i utvecklingsländer. Taiwan har nu erbjudits så kallad observatörsstatus i WHO och får alltså närvara och lyssna vid möten, men har i övrigt ingen formell möjlighet att påverka WHO:s arbete. För att kunna ta del av och påverka hanteringen av globala hälsohot, typ raskt spridande pandemier av influensa, bör Taiwan erbjudas fullvärdigt medlemskap i WHO. Unesco (UN Educational, Scientific and Cultural Organization). FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur Unesco arbetar för utbildning åt alla, kulturell utveckling, pressfrihet och skydd av världens natur- och kulturarv. Organisationen uppmuntrar också samarbete mellan nationer inom dessa områden. Taiwan har kanske världens bäst utbildade befolkning om man ser till det stora antalet medborgare där som har avlagt en akademisk doktorsexamen. Det är därför en brist både för Taiwan och för resten av världssamfundet att det land som kanske bäst motiverar sitt deltagande i Unesco fortfarande hålls utanför denna gemenskap. ICAO (International Civil Aviation Organization). Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s uppgift är att främja en säker och ordnad utveckling av den civila luftfarten i hela världen. Luftrummet över Taiwan är ett av världens mest intensivt utnyttjade idag. Av säkerhetsskäl, inte bara för Taiwan utan för all världens lufttrafik som utnyttjar detta luftrum, är det av stort värde att Taiwan erbjuds fullvärdigt medlemskap i ICAO.

 

Med ovanstående förslag vill vi att regeringen ges tillkänna att Sverige aktivt ökar stödet för förbättrade diplomatiska relationer med Taiwan med målet att på sikt erkänna Demokratiska republiken Kinas suveränitet och utveckla fullständiga diplomatiska förbindelser mellan våra länder.

.

Finn Bengtsson (M)

Sotiris Delis (M)