Motion till riksdagen
2014/15:2414
av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Strandskyddsreglerna i Östergötland


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen att ändra gällande strandskyddsregler som avser Östergötland.

Motivering

I och med förändringen av strandskyddsreglerna som nu gäller ska kommunerna i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Syftet med att redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen. Det gäller i områden som har god tillgång till strandområden och där man kan bygga i viss utsträckning utan att strandskyddets syften åsidosätts. Möjligheten att differentiera strandskyddet, genom att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, gäller med några undantag i hela landet.

 

För Östergötlands del är det inte möjligt att peka ut LIS-områden vid Östersjökusten och i skärgården. Vid Vättern och i anslutning till tätorter ska utpekande av LIS- områden ske restriktivt. Områden som pekas ut ska ha liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.

 

Med bland annat Östergötland (och Bottenhavet och Bottenviken) som exempel är det uppenbart att dagens regelverk i alltför stor utsträckning har haft en utgångspunkt i den situation som föreligger i storstadsområdenas kustområden med omnejd. Längs stora delar av ostkusten, inte minst den del som berör Östergötlands län, och längs kusten av den stora insjön Vättern, är situationen annorlunda. Ett förbud mot nybyggnation driver upp priserna på existerande fastigheter, försvårar generationsväxling och bidrar till minskad fastboende befolkning i kust- och skärgårdsområden utanför stadsområdena.

 

Mot denna bakgrund föreslår vi att Östergötlands kuster inte längre ska höra till de kustområden där möjligheterna att utpeka LIS-områden fortsatt är särskilt begränsade. En statlig utredning som granskat detta har ännu inte lett till något resultat. Områdena regleras fortfarande i 7 kap. 18 c och d §§ miljöbalken samt 3 kap. 5 § plan- och bygglagen.

 

Syftet med vår motion är att det ska vara möjligt undanta de delar som berör Östergötlands län från dagens restriktioner, så det blir möjligt att utpeka LIS-områden utan särskilda begränsningar även längs Östergötlands västra och östra kuster. Vi vill med denna motion att detta ges regeringen tillkänna.

.

Finn Bengtsson (M)

 

Betty Malmberg (M)

Andreas Norlén (M)