Motion till riksdagen
2014/15:2409
av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Jakt som en rättighet också för personer med funktionsnedsättning


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att göra det enklare för personer med funktionsnedsättning att få jaga.

Motivering

 

Vill man som person med funktionsnedsättning jaga behöver man oftast använda sig av ett motordrivet fordon för att komma ut i terräng. För att få tillåtelse till detta måsta man idag ansöka om undantag, dispens, från terrängkörningslagen, jaktförordningen och jaktlagen. Är man rullstolsburen behöver man emellertid inte söka undantag från jaktlagen.

 

Ansökan om dispens lämnas till länsstyrelsen i berört län. Till ansökan ska det medfölja ett läkarintyg. Dispensen man får omfattar olika stora markområden. I en del län gäller dispensen hela länet, medan i andra län gäller dispensen enbart på den egna jaktmarken. Dispensens giltighetstid är oftast maximalt 5 år. Det ska även finnas ett markägarmedgivande till att man får åka på marken. Detta kan vara i form av ett muntligt medgivande.

 

För en jaktintresserad person med funktionsnedsättning krävs med andra ord ett omfattande pappersarbete och planering innan eventuell jakt ens kan påbörjas.

 

 

Dispensen som gäller för ett visst markområde under en kort tid, 5 år, innebär för personen med funktionsnedsättning att man enbart kan jaga på det område man sökt för. Får man dispens på sin jaktmark och blir inbjuden till jaktgrannen på jakt måste man därmed söka ny dispens. I praktiken innebär det att jägaren fråntas möjligheten att jaga med sina jaktkamrater utan att genomgå en omfattande och i grunden onödig ansökningsprocess hos länsstyrelsen.

 

En aktiv jägare med funktionsnedsättning kan ha ett stort antal dispenser som måste medföras. I och med att varje område har en egen dispens innebär det för jägaren en omfattande kontroll om dispenserna snart går ut och om ny ansökan måste göras.

 

Systemet innebär att mycket tid går åt till att göra vad andra redan har gjort tidigare, det vill säga kontrollera behovet av dispensen för en person. Kostnaderna för myndigheterna blir onödigt dyra. Tiden som det tar, 2–6 veckor, skulle kunna användas till mer prioriterade ärenden. Därmed vore det önskvärt om det går att överväga så att sökt och beviljad dispens gäller för jakt med motordrivet fordon i hela Sverige i minst 5 år.

.

Finn Bengtsson (M)

 

Pia Hallström (M)

Ulf Berg (M)

Sten Bergheden (M)