Motion till riksdagen
2014/15:2407
av Finn Bengtsson och Sotiris Delis (M)

Effekt av höjd skatt på konsumtion av inhemsk respektive införd sprit


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av framtida skatteeffekter på inhemsk spritkonsumtion respektive spritkonsumtion genom införsel utifrån.

Motivering

 

En bärande del av arbetslinjen har varit lägre skatt på arbete och företagande. Det har fungerat väl och jobben har blivit fler med alliansregeringens politik. Sådant som bör motverkas, exempelvis överdriven alkoholkonsumtion och rökning, har samtidigt varit föremål för skattehöjningar.

Men när det gäller skatteuttag på exempelvis alkohol bör man dock reflektera över att endast hälften av de spritdrycker som konsumeras i Sverige säljs genom Systembolaget, det monopol som har till syfte att begränsa tillgängligheten och på så sätt få ner totalkonsumtionen.

 

Den andra hälften av svenskarnas spritkonsumtion kommer till största delen utifrån. En del av detta utgörs även av direkt smuggling av alkohol till vårt land organiserad av grov brottslighet inom ramen för så kallade ”spritbussar”.

 

Det är därför av vikt att det inför framtida överväganden om fortsatta höjningar av alkoholskatten görs en noggrann omvärldsanalys av var brytpunkten för skatteuttag, och därmed kostnaden för spritdrycker inköpta inhemskt, går genom en jämförelse med hur Systembolagets andel av försäljningen är i förhållande till totalt konsumerad även laglig och kriminellt införd spritdryck hos svenska befolkningen.

 

I och med den skattehöjning som den rödgröna regeringen nu föreslår yppar sig ett bra tillfälle att följa upp konsekvenserna av detta genom att planera för en kommande översyn av hur flödena av spritdrycker utvecklar sig mellan inhemsk konsumtion och utländsk, införd konsumtion.

 

Storleken på eventuella förändringar här kan utgöra ett bra underlag för att bedöma hur den framtida utvecklingen av skattenivån på spritdrycker kan anpassas, så att syftet med Systembolagets roll i alkoholpolitiken har möjlighet att bestå.

.

Finn Bengtsson (M)

Sotiris Delis (M)