Motion till riksdagen
2014/15:2379
av Saila Quicklund och Eva Lohman (M)

Biodrivmedel


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om biodrivmedel.

Motivering

Idag slipper vissa biodrivmedel som HVO (talloljediesel), E85 och biogas både energi- och koldioxidskatt. I låginblandning under 5 volymprocent drabbas metanol och etanol endast av en ganska ringa energiskatt, men om låginblandningen överstiger 5 volymprocent gäller samma energi- och koldioxidskatt som för bensin och diesel.

Det bör övervägas om inte biodrivmedel oavsett inblandningsgrad befrias från koldioxidskatt. Därutöver bör möjligheten övervägas att införa en prisgaranti för biodrivmedel enligt det förslag som framkom i N 2012:05 ”Utredningen om fossilfri fordonstrafik”.

Företag som utvecklar metoder att utvinna biodrivmedel ur skogsråvara bör understödjas. Företag är beroende av riskkapital och detta i sin tur kräver tydliga indikationer, politiska signaler, beträffande förutsättningarna för denna utveckling. Otydligheten försvårar möjligheten till att dra till sig kapital och försenar därmed biltrafikens möjligheter att övergå till fossilfria bränslen.

Idag finns 4,5 miljoner personbilar med konventionella motorer, som drivs av antingen bensin eller diesel. Oavsett alla miljöbilsbonusar kommer dessa bilar att rulla på våra vägar i minst 15 år till.

För att snabbt minska koldioxidutsläppen är den bästa lösningen om dessa fordon omgående i första hand kan öka låginblandningen och senare konverteras till att köra på metanol/etanol, där för Sveriges del metanolen har den absolut största potentialen.

.

Saila Quicklund (M)

Eva Lohman (M)