Motion till riksdagen
2014/15:2360
av Anders Hansson (M)

Olovlig körning


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att utvidga polisens beslagsrätt vid brottet olovlig körning.

Motivering

I Sverige finns över fyra miljoner personbilar. För att få framföra en personbil krävs att föraren innehar körkort. Krav föreligger också på att föraren inte skall vara påverkad av alkohol, narkotika, andra droger eller medicin. Brott mot dessa regler medför straffansvar. Reglerna är till för att skydda såväl förare som övriga trafikanter från tragiska olyckor.

 

Detta till trots framför åtskilliga personer dagligen fordon under berusning av alkohol eller narkotika och vid flerfallet av tillfällena helt utan körkort. Åtskilliga av dem som kör olagligt gör tyvärr detta både uppsåtligen och upprepade gånger.

 

Polisen gör vad de kan för att få bort dessa personer från våra vägar, men likt gummibollar studsar dessa personer snabbt tillbaka i att olovligen framföra fordon, då tiden till lagföring i tingsrätt tyvärr är lång och påföljden som utdöms oftast är låg. Personer som polisen ertappat körandes olagligt släpps efter kontroll i avvaktan på rättegång. Följaktligen kan personen återigen använda sitt fordon till att köra olovligt innan ärendet tas upp i domstol. Tingsrätterna får ofta ärenden där personer i väntan på tingsrättsförhandling blivit ertappade med att ha kört olovligt fler än fem gånger. Under denna tid har personen således blank struntat i polisens uppmaningar om att inte framföra ett fordon utan körkort.

 

Fordonet som använts kan förverkas endast om det uppskattade värdet på det är väldigt lågt. I övriga fall vidtas ingen åtgärd avseende fordonet. Detta bör förändras.

 

Fokus bör ligga i att få bort personen från våra vägar där andra medborgare kan drabbas av dennes uppsåtliga negligering av våra trafikregler. Därmed bör påföljden för en person som uppsåtligen bryter mot uppsatta regler inom ramen för brottet olovlig körning delas upp i två delar. Den första delen avser personen och brottet som är begånget. Den andra delen rör fordonet. I det sistnämnda fallet skall polisen ges utökad rätt att beslagta fordon. Fordonet skall sedan bärgas bort till polisens uppställningsplats där ägaren sedan kan lösa ut fordonet mot erläggande av en avgift.

 

En person som begår brottet olovlig körning skall utdömas påföljd i enlighet med lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Fordonet skall inte beslagtas.

 

En person som för andra gången begår brottet olovlig körning skall utdömas böter enligt samma lag ovan, men därtill skall fordonet beslagtas. Bärgare skall hämta fordonet och ställa upp det på polisens uppställningsplats. För att få ut sitt fordon skall föraren eller ägaren sedermera bege sig till uppställningsplatsen och där erlägga avgift som motsvarar 5 % av bilens nuvarande värde samt ersättning för kostnader som uppstått i samband med bärgningen.

 

En person som för tredje gången begår brottet olovlig körning skall dömas för grovt brott och därmed till fängelse. Fordonet skall i likhet med förra exemplet bärgas bort och sedan uthämtas mot erläggande av avgift och ersättning för kostnader enligt ovan.

 

Dessa förfaranden förutsätter att brotten måste ha begåtts under en avgränsad tidsperiod förslagsvis på 0–3 månader alternativt längre.

 

Beslagtagna bilar förvaras på polisens uppställningsplats i max tre månader. Därefter kommer dygnsavgift att tillämpas, vilket läggs till avgifterna i övrigt för bilens uthämtande. Efter sex månader säljs bilarna på exekutiv auktion och pengarna används till att täcka polisens utgifter i samband med beslaget. Återstående pengar skickas sedan till ägaren av fordonet.

 

Upprepat och uppsåtligt ignorerande av polisens uppmaningar gällande olovlig körning måste tas på allvar. Ingen skall kunna strunta i lagen och fortsätta begå brott utan efterverkningar.

 

Genom detta förslag sätter samhället tydligt ner foten och markerar sin ståndpunkt rörande brottet. Personer utan körkort och som ändock använder fordon i syfte att bryta mot lagen skall ges en kännbar påföljd – inte bara för personen utan även för plånboken. Med detta förslag tror jag att vi kan förhindra framtida olovliga körningar och komma till bukt med problemet. Arbetet för att komma tillrätta med problemet påbörjades under den förra mandatperioden och jag ser det som önskvärt att den nya regeringen nu tar chansen att skyndsamt avsluta det Alliansen påbörjade.

.

Anders Hansson (M)