Motion till riksdagen
2014/15:2335
av Saila Quicklund (M)

Barnomsorg på obekväm arbetstid


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid.

Motivering

Förskolan har en viktig roll i arbetslinjen, att avlasta föräldrarna för att de ska kunna arbeta, men också en viktig pedagogisk roll för barnen, för att förbereda dem för skolan och deras egen utveckling.

 

Alla barn ska ha rätt till en barnomsorgsplats. Rätten till barnomsorg är viktig även under obekväm arbetstid. Behoven skiljer sig mellan kommuner, det är viktigt att kommunerna får styra över vilket behov som ska fyllas i deras egen kommun.

 

Möjligheten att få barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är positivt att de kommuner som är borgerligt styrda, i större grad än vänsterstyrda kommuner, erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. Rätten till förskola är en rättighet som funnits i drygt 40 års tid.

 

Trots det behöver vi göra mer för att fler ska ha möjligheten till barnomsorg, även under obekväma arbetstider. Om föräldrar tvingas gå ner i arbetstid för att öppettiderna i förskolan inte möjliggör arbete på obekväm arbetstid, är det något som vi bör rätta till.

 

För kvinnor, som än idag står för en större del av det oavlönade arbetet i hemmet, är möjligheten till barnomsorg en stor frihetsreform och möjligheten till att lättare komma ut i arbetslivet. Under förra mandatperioden nådde Sverige en historisk milstolpe, där över hälften av landets kvinnor heltidsarbetar. Sverige står ut i omvärlden för dess höga sysselsättningsgrad, inte minst bland kvinnor.

 

Rätten till barnomsorg är viktig oavsett föräldrars arbetstid. Det är viktigt att kommuner ges möjligheter att där det finns behov i högre grad erbjuda barnomsorg. Det är dock viktigt att komma ihåg att behoven är olika, det fungerar inte med en one size fits all-lösning. Det var därför som Alliansen gick emot de rödgröna om ett generellt stimulansbidrag och lagstiftning att alla kommuner i ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.

 

Barnomsorg är viktig ur jämställdhetssynpunkt, även på obekväm arbetstid. Därför är det viktigt att jobba med att kommunerna får än större möjligheter att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är dock viktigare att kommuner uppmuntras och ges stöd, snarare än att de tvingas till det.

.

Saila Quicklund (M)