Motion till riksdagen
2014/15:2328
av Saila Quicklund (M)

Nationellt stöd till besöksnäringen


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att fortsätta stärka förutsättningarna för svensk turism- och besöksnäring.

Motivering

Svensk turism- och besöksnäring växer kraftigt och omsätter över 280 miljarder kronor. Som andel av exporten uppgår turismens värde till över 100 miljarder kronor och 173 000 människor sysselsätts inom turism- och besöksnäringen. Sedan 2000 har turismen i Sverige nästintill fördubblats. Turismnäringen är personalintensiv och ett första steg in på arbetsmarknaden för speciellt unga och utrikesfödda.

Besöksnäringen är av stor betydelse, särskilt för landsbygden. Jämtland är en av regionerna, med skidmetropolen Åre, med tjugotalet gästnätter per invånare. Även övriga regioner i norra Sverige visar på betydelsen av turism- och besöksnäringen. Utländska turisters efterfrågan till den svenska naturen, jakt, fiske, skidåkning och andra populära friluftsaktiviteter gör mycket för turismen i dessa regioner.

De kulturella och kreativa näringarna, folks intresse för att uppleva kultur, se och smaka på det kulinariska sevärdheterna i Sverige, ger många näringar ute på landsbygden en chans att växa och öka attraktiviteten i hela Sverige.

Turismens och besöksnäringens förutsättningar för att överleva och växa ytterligare bygger på goda ekonomiska villkor för näringen, därför är regeringens förslag om att kraftigt höja kostnaderna för att anställa unga, ett hårt slag mot näringen.

Det finns ett gemensamt intresse att ta tillvara på möjligheter – för att utveckla nya typer av produkter och tjänster – att skapa goda förutsättningar för näringen att växa efter egna förutsättningar är politikens viktigaste uppgift.

Besöksnäringen består till stor del av små företag, vilket gör ekonomiska samt regelförenklingar för små och medelstora företag samt marknadsföring via Visit Sweden, en samägd organisation av Svensk Turism och staten, viktigt.

Alliansregeringen sänkte bl.a. restaurangmomsen och det är också positivt att den nya regeringen har gått vidare med Alliansens förslag kring förenklingar kring högkostnadsskydd för småföretag när deras anställda är sjukskrivna.

Bra infrastruktur är viktigt, med utbyggda vägar, järnvägar och stärkandet av statliga och regionala flygplatser. Det hot som ligger kring nedläggning av Bromma Flygplats kommer få allvarliga konsekvenser för många flygplatser i Sverige, som Umeå, Luleå och Gotland. Runt 24 000 jobb i landet hotas som en direkt konsekvens av att Bromma flygplats skulle läggas ner.

 

Med anledning av ovanstående anser jag det bör ligga i regeringens intresse att fortsatt stärka förutsättningarna för svensk turism- och besöksnäring.

 

.

Saila Quicklund (M)