Motion till riksdagen
2014/15:2317
av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer


Sammanfattning

Alliansen vill genom Sverigebygget göra historiskt stora och långsiktiga satsningar på infrastrukturen och bostadsbyggande. Vi vill förbättra möjligheterna för arbetspendling och godstransporter genom underhåll och stora investeringar. Bland annat vill vi bygga nya stambanor för höghastighetståg och Förbifart Stockholm.

 

Vi vill minska transporternas klimatpåverkan genom mer förnybara drivmedel, hög klimatprestanda och effektivare transporter.

 

Tillgång till bra bredband och mobiltelefoni är viktigt och därför vill Alliansen satsa på dessa två områden.

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bygget av Förbifart Stockholm ska återupptas senast den 1 januari 2015 och genomföras inom den tidsplan som ställts upp.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nya stambanor för höghastighetståg på sträckorna StockholmGöteborg och StockholmMalmö.
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pröva förutsättningarna för att bygga ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pröva förutsättningarna för att bygga ut järnvägen i norra Sverige med ett betydande inslag av medfinansiering från näringsliv, kommuner och regioner.
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik i Stockholm, Göteborg och Skåne för att främja bostadsbyggandet.
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att följa upp Stockholmsöverenskommelsen om en utbyggd tunnelbana och fler bostäder genom att förhandla om ytterligare tunnelbanelinjer och annan spårbunden trafik.
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en östlig förbindelse i Stockholm som knyter samman trafikledsförbindelsen och som inte inkräktar på nationalstadsparken.
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en flygplats i Sälen.
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det inte ska införas någon avståndsbaserad vägslitageavgift (kilometerskatt).
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta tyngre och längre lastbilar.
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Bromma flygplats inte ska läggas ned.
 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det inte ska tillsättas en förhandlingsperson för bostadsbyggande på citynära flygplatser.
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte införa en nationell flygskatt.
 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en fossiloberoende fordonsflotta.
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fler praktikplatser på fartyg till sjöfartsstudenter på Chalmers tekniska högskola och Linnéuniversitetet.
 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa bredbandskoordinatorer och nationella riktlinjer för informationshantering hos myndigheterna för att effektivisera utbyggnaden av bredband.
 18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gemensamma e-förvaltningsprojekt för att effektivisera myndigheternas arbete.
 19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra möjligheterna till mobil kommunikation i hela landet genom att frigöra utrymmet på det s.k. 700 MHz-bandet.

 

Anslagsanvisning

Tabell 1. Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiet liberalernas och Kristdemokraternas förslag till anslag för 2015 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag (tusental kronor).

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (A)

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur

21 718 542

−50 000

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

20 821 798

−1 190 000

1:3

Trafikverket

1 283 636

−930

1:4

Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål

388 308

 

1:5

Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur

162 284

 

1:6

Driftbidrag till icke statliga flygplatser

80 013

 

1:7

Trafikavtal

831 000

 

1:8

Viss internationell verksamhet

25 155

 

1:9

Statens väg- och transportforskningsinstitut

46 525

 

1:10

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk

348 500

 

1:11

Trängselskatt i Stockholm

1 005 058

 

1:12

Transportstyrelsen

2 020 897

−920

1:13

Trafikanalys

62 851

 

1:14

Trängselskatt i Göteborg

888 963

 

2:1

Post- och telestyrelsen

27 487

 

2:2

Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade

138 278

 

2:3

Grundläggande betaltjänster

37 000

−1 500

2:4

Informationsteknik och telekommunikation

23 844

−5 000

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation

120 014

+6 130

2:6

Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

48 050

+35 000

 

Summa

50 078 203

−1 207 220

 

Tabell 2. Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiet liberalernas och Kristdemokraternas förslag till anslag för 2015 till 2018 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag (miljoner kronor).

 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

 2015

2016

2017

2018

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur

–50,0

 

–720,0

–20,0

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

–1 190,0

–1 240,0

–540,0

–1 240,0

1:3

Trafikverket

–0,9

–0,9

–0,9

–0,9

1:4

Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål

 

 

 

 

1:5

Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur

 

 

 

 

1:6

Driftbidrag till icke statliga flygplatser

 

 

 

 

1:7

Trafikavtal

 

 

+20,0

+20,0

1:8

Viss internationell verksamhet

 

 

 

 

1:9

Statens väg- och transportforskningsinstitut

 

 

 

 

1:10

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk

 

 

 

 

1:11

Trängselskatt i Stockholm

 

 

 

 

1:12

Transportstyrelsen

–0,9

–0,9

–0,9

–0,9

1:13

Trafikanalys

 

 

 

 

1:14

Trängselskatt i Göteborg

 

 

 

 

2:1

Post- och telestyrelsen

 

 

 

 

2:2

Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade

 

 

 

 

2:3

Grundläggande betaltjänster

–1,5

–1,4

–1,4

–1,4

2:4

Informationsteknik och telekommunikation

–5,0

–5,0

–5,0

–5,0

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation

+6,1

+6,0

+6,0

+6,0

2:6

Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

+35,0

+35,0

+35,0

+35,0

 

Summa

–1 207,2

–1 207,2

–1 207,2

–1 207,2

 

Politikens inriktning

Framtida utveckling av transportsystemet

Sverige knyts samman av vägar och järnvägar. Fungerande kommunikationer är viktiga för jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Alliansen vill göra historiska och långsiktiga satsningar på järnväg och väg, på utbyggd kollektivtrafik och minskat byggkrångel inom ramen för Sverigebygget. Genom Sverigebygget tar vi ett samlat grepp kring infrastruktur och bostadsbyggande och knyter ihop vårt land. Sverigebygget bidrar till att det byggs 300 000 nya bostäder fram till och med år 2020.

 

Alliansregeringen har fördubblat anslagen till drift och underhåll av järnvägen sedan 2006. Under åren 2014–2025 satsar vi totalt 522 miljarder kronor på infrastruktur. Det möjliggör underhåll och stora investeringar i befintlig infrastruktur, liksom nysatsningar för att förbättra möjligheterna för såväl arbetspendling som godstransporter. Vi genomför viktiga förbättringar för bland annat gruvnäringen och andra näringar som är beroende av transporter. Anslaget till enskilda vägar har höjts väsentligt av alliansregeringen. Genom hela Sverige pågår nu också väg- och järnvägsprojekt för att förbättra framkomligheten och transportmöjligheterna. Effektivare transporter innebär också minskad miljöpåverkan och minskade klimatutsläpp.

 

Nya stambanor innebär en historisk satsning på hållbart resande som kraftigt ökar järnvägskapaciteten och är till nytta för hela Sverige. Satsningen kommer att främja ett ökat tågresande och kan därigenom bidra till mindre koldioxidutsläpp från trafiken. Det befintliga järnvägssystemet kan i högre utsträckning användas för gods och regional pendeltågstrafik. Fler kan få jobb när det blir enklare att flytta och att pendla. Restiderna  Stockholm–Malmö och Stockholm–Göteborg kommer att förkortas avsevärt. Sammantaget skapas ett mer robust järnvägsnät. En förhandlingsperson har tillsatts för att skapa förutsättningar för fler bostäder och järnvägs- och vägsatsningar i storstadsregionerna och andra berörda regioner genom överenskommelser mellan staten, kommuner och regioner.

 

För att än tätare knyta samman alla delar av Sverige, samt fullt ut tillvarata den kraftiga befolkningsökning som sker i våra storstäder behövs fortsatta infrastrukturinvesteringar, utbyggnad av kollektivtrafiken samt ett omfattande bostadsbyggande. Att regeringen nu skjuter upp centrala infrastrukturprojekt samt öppnar upp för nedläggningar av regionala och citynära flygplatser riskerar att få långtgående negativa konsekvenser för tillväxten i hela Sverige.

 

Förutsättningar för transporter

Företag ska kunna verka i hela Sverige. De ska kunna hitta rätt kompetens och transportera sina varor och produkter. Bromma flygplats trafikerar Ängelholm/Helsingborg, Göteborg, Halmstad, Kalmar, Kristianstad, Malmö, Östersund, Ronneby, Sundsvall, Trollhättan, Umeå, Växjö och Visby. Skattesystemet måste utformas på ett sätt som inte slår särskilt hårt mot landsbygden.

 

Fossiloberoende fordonsflotta

Den största utmaningen när det gäller att bryta Sveriges beroende av fossila bränslen är transportsektorn. Denna sektor bidrar med den största nationella påverkan på klimatet och här finns det största beroendet av import av energiråvara.

 

Alliansregeringen har gjort en lång rad insatser och vi kan redan se resultaten av dessa. Vägtransporternas utsläpp minskar, nya bilars utsläpp har minskat rejält och andelen förnybara drivmedel har ökat kraftigt. Dock bör fler insatser komma till.

 

Det krävs långsiktiga och effektiva styrmedel för ökad andel förnybara drivmedel med hög klimatprestanda och eldrift samt mot effektivare transporter. Att främja teknikutveckling inom detta område är avgörande för vår möjlighet att nå ett hållbart transportsystem. Sverige ska minska utsläppen från transporterna och bryta beroendet av fossila drivmedel.

 

Det är anmärkningsvärt att regeringen inte avsätter tillräckliga medel eller förlänger satsningen på supermiljöbilspremien, då det råder stor osäkerhet om hur regeringen ska utforma det planerade bonus–malus-systemet som föreslås ersätta supermiljöbilspremien. Det är dessutom beklagligt att regeringen avstår från att satsa på laddstolpar vilket försvårar omställningen av fordonsflottan.

 

Sjöfart

Sverige är beroende av en väl fungerande sjöfart. Alliansregeringen har framgångsrikt initierat en maritim strategi med flera olika insatser för att stärka den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft.

It och telefoni

Tillgång till bredband är avgörande för att människor ska kunna driva företag, jobba och studera på distans. Det förbättrar också servicenivån i hela landet. Alliansregeringen satsade från 2007 ungefär 2,2 miljarder kronor på bredbandsutbyggnad. Redan idag har 99 procent av befolkningen tillgång till 4G i sina hem, vilket gör oss i särklass bäst i Europa. Alliansens mål är att 90 procent av alla hushåll och företag dessutom ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

 

 

Tillgång till bra mobiltelefoni blir allt viktigare. Sverige behöver ett mobilnät med bättre geografisk täckning och som har en tillräcklig kapacitet när allt fler vill använda mobil teknik. Alliansregeringen har genomfört en lång rad åtgärder för att förbättra mobiltäckningen, som reformerad lagstiftning, förbättrad information och starkare konsumentlagstiftning. Den utvecklingen vill vi förstärka ytterligare de kommande åren vilket kommer att leda till ännu bättre möjligheter för bra mobiltelefoni och snabbt mobilt bredband, inte minst på landsbygden.

 

 

.

Lars Hjälmered (M)

 

Anders Åkesson (C)

Lars Tysklind (FP)

Robert Halef (KD)