Motion till riksdagen
2014/15:2307
av Jörgen Andersson (M)

Underlättande av övervakning av det finansiella systemet


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att använda befintliga data för att underlätta övervakningen av det finansiella systemet.

Motivering

I finanskrisens spår har samhällets känslighet till det finansiella systemet blottlagts obalanser kan få dramatiska konsekvenser på hela samhällsekonomin. Ambitioner finns därför för en bättre och mer omfattande tillsyn och analys av det finansiella systemet för att upprätthålla finansiell stabilitet.

 

Riksbanken och Finansinspektionen delar ansvar för att övervaka vilka obalanser som kan komma att byggas upp. Under de senaste åren har de svenska hushållens skuldsättning hamnat i fokus; många är de som oroar sig för att obalanser byggs upp när det gäller skuldsättningen. Vare sig denna oro är relevant eller inte finns behovet av information och statistik för utvecklingen på detta område.

Riksbanken och Finansinspektionen kan producera statistik för att få en ögonblicksbild över situationen och därigenom bedöma riskerna. Behov skulle dock finnas för en regelbunden statistik över skuldsättningen. Även om tillgångssidan har betydelse för riskerna och för hushållens hela riskbild, finns ändå en relevans i att analysera just skuldsidan. SCB skulle därför kunna producera en löpande statistik över skuldsättningen hos hushållen. Data över skuldsättningen finns hos UC och kan med fördel behandlas av SCB utan avsteg från personlig integritet. Genom statistikproduktion av SCB av tillgängliga data över hushållens skulder skulle tillsyn och identifiering av eventuella obalanser underlättas.

Jag anser därför att lagen bör ses över för att möjliggöra användandet av befintliga data för att underlätta övervakningen av det finansiella systemet.

.

Jörgen Andersson (M)