Motion till riksdagen
2014/15:2300
av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg.

Motivering

När barnkonventionen blir lag i Sverige är det viktigt att de tre tilläggsprotokoll som tillkommit till barnkonventionen är med i arbetet. Sverige har ratificerat ett tilläggsprotokoll om barn i väpnade konflikter och ett om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. Tilläggsprotokollet om internationell klagomekanism för barn är ännu inte ratificerat.

Barnkonventionen innehåller krav på att det i varje stat ska finnas en instans dit barn kan vända sig när deras rättigheter kränks. Men detta saknas/fungerar inte på många håll. Även om en instans finns är det långt ifrån självklart att den agerar och ger barn upprättelse när kränkningar skett.

Genom tilläggsprotokollet om internationell klagomekanism får barn och deras ombud möjlighet att framföra sina klagomål direkt till FN:s barnrättskommitté i Geneve. Länder som bryter mot barnkonventionen kan därmed ställas till svars.

En internationell klagomekanism för barn understödjer implementering av barnkonventionen i de enskilda länderna. Det innebär en statushöjning av barns rättigheter att barn som blivit kränkta har rätt att få sin sak prövad. För att barnkonventionen inte bara ska vara fagra ord till intet förpliktigande är det viktigt att länder kan ställas till svars när barns rättigheter kränks.

.

Hillevi Larsson (S)

 

Christer Engelhardt (S)

Jörgen Hellman (S)

Krister Örnfjäder (S)

Lawen Redar (S)

Lena Emilsson (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Thomas Strand (S)

Åsa Lindestam (S)

Suzanne Svensson (S)

Johan Andersson (S)