Motion till riksdagen
2014/15:2281
av Ellen Juntti (M)

Obligatoriska moment i högskoleutbildningar om barn som far illa, brott mot barn och anmälningsskyldigheten


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i högskoleutbildningar där man kommer att arbeta med barn införa obligatoriska moment om barn som far illa, brott mot barn och anmälningsskyldigheten.

Motivering

2013 anmäldes 17 700 misshandelsbrott mot barn i åldern 0–17 år. 2013 anmäldes också 1 934 våldtäkter mot barn under 15 år. Till detta tillkommer andra sexualbrott, olaga hot m.m. Enligt Brottsförebyggande Rådet (Brå) är mörkertalet stort.

På förskolor, skolor, barnavårdscentraler, andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och ytterligare myndigheter vars verksamhet berör barn och unga, råder anmälningsskyldighet. Detta gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.

Anmälningsskyldigheten är ovillkorlig, det vill säga egna överväganden får inte ske. Om man i sin yrkesroll får reda på något som innebär att man måste ingripa för att skydda barnet är man skyldig att genast göra en anmälan till socialnämnden.

Anmälningsbenägenheten är dock låg, även från dem som har anmälningsskyldighet. Flest anmälningar kommer från polis och skola men få från förskola, barnavårdscentraler, BUP och övrig sjuk- och hälsovård. Bedömningen är att högst hälften av fallen anmäls där anmälningsskyldighet råder.

En viktig orsak till den låga anmälningsbenägenheten är bristande kunskap i hur man ska agera vid brott mot barn. Därför behövs det betydligt större kunskaper om brott mot barn hos de som möter barn i sin yrkesroll.

För blivande lärare, förskollärare, socialsekreterare, läkare, sjuksköterskor, övriga hälso- och sjukvårdsutbildningar och jurister ingår inte något obligatoriskt moment i utbildningen om hur man ska hantera barn som far illa/brott mot barn och anmälningsskyldigheten.

Inom dessa yrkesgrupper uppges ett stort behov av ökad kunskap. Ska vi stävja brott mot barn måste dessa yrkesgrupper veta hur de ska agera. Barn som blir utsatta för brott drabbas betydligt oftare av misslyckad skolgång, depressioner, missbruk, kriminalitet m.m., än andra barn. Därför är det oerhört viktigt att yrkesgrupper som arbetar med barn har den kunskap som behövs för att agera rätt vid misstanke om brott mot barn.

Regeringen bör se till att det införs obligatoriska moment i högskoleutbildningarna om barn som far illa/brott mot barn och anmälningsskyldigheten, detta i utbildningar där man kommer att arbeta med barn på olika sätt. Detta efterlyses både av Brottsförebyggande rådet och Barnombudsmannen.

 

.

Ellen Juntti (M)