Motion till riksdagen
2014/15:2270
av Amir Adan (M)

Göra det möjligt att arbeta under den tid som föregår verkställande av utvisningsbeslut


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det möjligt att arbeta under den tid som föregår verkställande av utvisningsbeslut.

Motivering

I dag har polisen fler ouppklarade utvisningsärenden än någonsin tidigare, ca 20 000 personer. Det är en ökning med 74 procent över sex år, och det handlar inte enbart om personer som gömmer sig undan myndigheterna.

Den grupp som ökat mest är personer som fått avslag men vistas helt öppet i Sverige, där myndigheterna ändå vet var de är. På sex år har de gått från drygt fem tusen personer till nära tio tusen, en ökning med hela 92 procent.

I många fall handlar det om att länderna de ska till inte vill ta emot dem, eller för att de saknar giltiga id-handlingar alternativt inte finns en fungerande regering i mottagarlandet.  

 

Fyra år efter att Migrationsverket bestämmer att en person ska utvisas preskriberas utvisningsbeslutet om inte myndigheterna kunnat verkställa utvisningen. Man kan då söka asyl på nytt. Fram till preskription lever de som ska utvisas på dagersättning från Migrationsverket på maximalt 71 kronor om dagen, de har inget svenskt personnummer och har inte rätt att jobba. De lever helt enkelt i ett moment 22, de faller mellan stolarna.

 

Regeringen borde se över möjligheten att göra det tillåtet att arbeta under tiden fram till verkställande av utvisningsbeslut. 

.

Amir Adan (M)