Motion till riksdagen
2014/15:2252
av Olle Thorell m.fl. (S)

Ett mer solidariskt ansvar för asylmottagandet


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagen om offentlig upphandling (LOU) när det gäller upphandling av asylplatser.

Motivering

Enligt Migrationsverkets prognos kommer cirka 80 000 människor att söka asyl i Sverige i år. Det är självklart att vi ska hjälpa människor som flyr att komma till trygghet, men för att det ska vara möjligt måste alla kommuner ta ett gemensamt ansvar för flyktingmottagandet. Idag skiljer sig flyktingmottagandet kraftigt åt mellan kommunerna. En del kommuner tar emot många människor, medan andra inte tar emot några alls.

När Migrationsverket öppnar tillfälliga boenden styr lagen om offentlig upphandling (LOU), vilket innebär att verket inte kan påverka var entreprenörerna väljer att starta verksamhet. Migrationsverket kan alltså inte styra nya asylplatser till de kommuner som i dag inte tar emot några flyktingar.

Konsekvensen blir att en liten kommun kan bli mottagare av ett stort antal flyktingar. Norberg är ett exempel på det. I Norberg bor det cirka 5 700 invånare. Kommunen har tagit emot 680 asylsökande och 200 personer som har fått permanent uppehållstillstånd, vilket bland annat har inneburit 54 nya skolbarn och att kommunen har fått anställa sex nya lärare. Det kan vara svårt för en liten kommun att på kort tid hantera ett stort flyktingmottagande. Det påverkar kommunens möjligheter att planera, organisera och rekrytera personal. Det gäller också att ordna med sfi-undervisning, boende och jobb.

Ett solidariskt flyktingmottagande förutsätter att samtliga kommuner tar sitt ansvar och att Migrationsverket kan styra asylplatser mot de kommuner som tar emot få flyktingar. Det kräver i sin tur att LOU ses över i detta avseende.

.

Olle Thorell (S)

 

Anna Wallén (S)

Lars Eriksson (S)

Pia Nilsson (S)